1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2013. március 29., péntek

HÚSVÉT ANNO


RÉGI HÚSVÉT-ÜNNEPEK HAZÁNKBAN. ELMÚLT IDŐKBEN sokkal többet tartottak az ünnepekre, mint napjainkban, részben azért, mert a régi vasúttalan világban leginkább az ünnepi alkalmakat használták fel, hogy jó barátok, rokon családok egymáshoz menjenek látogatóba, részint pedig mivel a karácsony, de kivált a húsvét, mely már a tavaszba esett, valósággal a mulatságok szakadatlan lánczolata volt annál is inkább, mert a locsolódás és szines tojások ajándékozása még igen divatozott a fiatalságnál. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meghatározott viteldíj is csatolandó. 
Magyarországon már a legrégibb időktől fogva kedves ünnep volt a húsvét; nemzeti királyaink korában is találunk krónikás följegyzéseket, a melyek ilyen húsvéti mulatozásokról szólnak. így II. András — a jeruzsálemi — uralko­dása alatt egy krónika bizonyos Sikis nevezetű főurat említ, a kinél 1212-ben oly fényesen ülték meg a húsvéti ünnepeket, hogy a király és a királyné is résztvettek a mulatságban. Sikis két leánya egy pompásan fölszalagozott és virágozott hófehér báránykát ajánlott föl a királynénak, a ki ez ajándékot drága ékszerekkel viszonozta.      Az Anjouk idejében még nagyobb fénynyel ülték a húsvétot, és úgy Róbert Károly, mint Nagy Lajos idejében olasz énekművészek, franczia tánezosok és komédiások szórakoztatták az udvart. Ezek azonban nemcsak az udvarnál szerepeltek, hanem sorra járták az előkelő várurak udvarait is, s ezért megtörtént, hogy még húsvét után két, sőt három hét múlva is folyt a mulatság. 
     Később természetesen egészen megváltoztak a szokások, de még a jelen század húszasharminczas éveiben is teljes három napig ünnepelték a húsvétot.; bár a Tisza felső mellékein, valamint Erdélyben ma is elég gyakori, hogy a • sátoros* ünnepeket három napig tartják. 
A legszomorúbb húsvétok a török hódoltság idejében voltak hazánkban. A muzulmánok a templomokat mecsetté   alakították, a temetőkből a márvány emlékeket ülőpadoknak hurczolták el, és, mint egy régi, 1537-ből származó följegyzés szerint Buda város utolsó keresztény birája, Zewch (Szőcs) Endre említi: «a szegény keresztény lakók csak a legnagyobb titokban, sötét pinczékben mernek imádkozni, mert a gaz janicsárok, ha észre veszik őket, azonnal megverik, de sőt le is ölik.»     Az 1573. évben a Musztafa basa által alapított «Velibeg fürdője* — ma Csészár-fürdő táján több keresztény ifjú és leány kisétált húsvét hétfőjén a Dunához, hogy a friss levegőn az ébredező természetben gyönyörködjék. Kiérve a szabadba, két szép hangú ifjú régi keresztény énekekbe kezdett, melyeket még atyáiktól hallottak, mint kis gyermekek. Ekkor egy török őrjárat menvén arra, az egész társaságot a legkeményebb sors éri, ha Ungnad Dávid, a konstantinápolyi udvartól csak kevéssel azelőtt visszaérkezett német követ oltalmába nem veszi az ifjakat. 
     A török járom megszűntével újra szabadon és vidáman ünnepelték a keresztény egyház napjait, és a múlt század derekán fényes húsvéti mulatságokat adtak; így nevezetesen Petheő Gerse Magdolna, Castelli Leopold özvegye, egy dúsgazdag budai úrnő, ki ünnep első napján a Klarissza-apáczák kolostorában hallgatott misét, aztán palotájában vendégséggel fogadta a jó ünnepet kívánókat. Mert ezelőtt általános szokás volt, hogy jó ismerősök, rokonok, barátok sorra járták a rokon és ösmerős családokat és mindenütt boldog ünneplést kívántak. Erre a megköszöntésre annyira számot tartottak a régiek, hogy temérdek neheztelés támadt annak az elmulasztása miatt. így Kazinczy Péter, Zemplénmegyé­ben e század elején élt nagybirtokos, egyik húsvéttól a másikig haragot tartott egyik atyjafiával, Szem ere Péterrel, mert ez egyetlen egy izben elmulasztotta a boldog ünnep-kivánást. 
     Századunk első tizedeiben, a napóleoni hadjáratokat követő szélcsönd alatt, általában nagyon vígan ünnepelték a húsvétot. Budán a nádori udvar ment elő jó példával, a hol úgy Hermina, mint Dorothea főherczegnők — a nádor első és második neje — életében két felekezet szokása  szerint is ünnepeltek, lévén Hermina főherczegnő kálvinista, Dorothea pedig lutheránus vallású. 1816—17-ben a mai Kalvin-téri templom még nem lévén teljesen készen, Hermina főherczegnő udvarhölgyeivel együtt a református oratóriumba ment az isteni tiszteletre, a hol ilyen alkalommal többnyire Kleinmann bécsi prédikátor tartotta az ünnepi szónoklatot. Az oly fiatalon elhunyt főherczegasszony szorgalmasan tanúiván magyarul, egy húsvéti alkalommal azt kívánta, hogy Báthori Gábor supeiintendens mondja a prédikácziót. így is történt. Mikor aztán a templomból kijöttek, Hermina főherczegnő örömmel jegyezte meg gróf Teleki Lászlóné, Mészáros Johanna bárónő előtt, hogy az egyházi beszédből már sokat megértett, s hiven elmondta, hogy a prédikátor a halál kárairól és hasznairól beszélvén, a Náimi özvegy fiának föltámasztásáról vette a textust. 
A főrangú családok, mint a vidéki köznemesek Is nagy áldomással ülték meg a húsvétot. Az első napon a földesúr egész házanépével, — ki milyen hitfelekezethez tartozott, — elment prédikácziót vagy misét hallgatni;a második nap, húsvét hétfője pedig a mulatságoknak volt szánva. 
Hét országra szóló mulatságokat adott a század húszas éveiben Bónis Sámuel, a híres  szabolcsmegyei alispán. A nagyfalusi kúria ilyenkor valóságos vendégfogadóvá alakult, a tágas magtárt pedig tánczteremmé változtatta s ékesen föl is díszítette a morva kertész. Ötszáz ember fért itt el; ugyanitt tartották a nagy tisztújítási ebédeket is. 
     A tánczosok két-három megye fiatalságából teltek ki, és a minétel, nagyanyáink hires tánczát, rendesen Becsky András vezette, a ki akkor egyik legszebb, legdélibb leventéje volt a Tisza mellékének. 
    A nagyfalusi húsvétoknak egyik legnagyobb mulattatója (maitre de plaisir-je) Bernáth Gáspár volt, a későbbi jeles freskóiró és haláláig  élezés Bernáth Gazsi. Öt czirógatták körűi a lányok, ha valami szép emlékversre volt szüksé­gük, és ő rendezte a legpompásabb társasjátékokat. 
    Úgy bizony. Mert nagyanyáink idejében a kisasszonyok nem flirteltek, hanem szépen, kedélyesen mulattak ártatlan játékokkal, mint a milyen volt a «Lengyel László jó királyunk)), a «haragszom rád», meg a «kútba estemi). Ennél az utolsónál rendesen csók is járta ; de az  is jellemző arra a korra nézve, hogy potyára nem igen csókoltatta meg magát egyik kisaszszony sem. Mindegyiknek megvolt a maga választottja, a ki bevégezvén a jogot, vagy hivatalt vállalt a megyéjében, vagy haza ment az ősi telekre gazdálkodni, de mindenképen fészkébe röpítette azt, a ki húsvét hétfőn «kútba estem »-et játszva, kiváltotta csókjával. 
     A nagyfalusi ünnepeknek még egy másik, később szintén hírneves ember volt állandó vendége. Jászay Pál volt ez, a történetíró. Akkor pataki jurátus; a Bónis fiúkkal együtt Kövyt, a jog hires professzorát hallgatta. Jászay Pál gyönyörűen tudott himes tojást karczolni. Olyan átnyi­lazott sziveket és szomorú-fűzfás sirhalmokat tudott hevenyészni, hogy a húszas évek érzé­keny kisasszonyai, a kik a kerti baraczkfák ár­nyékában «Fanni hagyományait)) olvasgatták, a könyekig elérzékenyültek a láttukra. 
       Mert akkor még nem voltak selyembe, hársonyba burkolt czifra húsvéti tojások, csak egyszerű, becsületes tyúktojások, a melyeket börzsönynyel kevert vízben főztek pirosra, és nagy szakértelem kívántatott hozzá, hogy mindenik egyforma piros maradjon, sehol foltos ne legyen. Olykor virágos szövetdarabokba burkolva főzték meg a húsvéti tojásokat, melyekre oda­fővén a színes virágok, valóságos díszpéldányok lettek a maguk nemében. 
      A fővárosban a század elején a polgárság leginkább a Városmajorban mulatott, mely akkor egészen új liget volt, és a pestiek is seregesen ván­
doroltak át belé hűsölni. Atalában majdnem egészen napjainkig megmaradt az a szokás, hogy a tősgyökeres pesti embernek nem is húsvét a húsvét,  ha át nem megy Budára. A Gellérthegyi búcsú az ötvenes-hatvanas, de még a hetvenes években is életveszedelemmel járt, mert a sziklás hegyet sűrűn ellepő sokaságtól alig lehetett mozdulni, és akárhány polgár, jó fővel indulván haza felé, legurult a meredekségen úgy, hogy csak holtan szedhették föl.       A század első tizedeiben a pestiek még szívesen mulattak a Hilf, meg a Kerajtsi kertekben; ha pedig későn esett a húsvét, a polgárság férfi része a Castell-nek nevezett Kemnitzer-kávéházba gyülekezett. Akkor ugyanis még híre sem volt annak, hogy nők is járjanak kávéházakba vagy épen korcsmákba. Híresek voltak az ötvenes években azok a mulatságok, a melyeket húsvétkor Tahy Károlyné- rendezett a Margitszigeten. A dúsgazdag, szép asszony az egész szigetet bérelte akkor, és ezért a fővárosi aranyifjúság a sziget Pénelopéjának nevezte. Abban az épületben adta báljait, a me­lyet máig is kastélynak hivnak, és a romokhoz vezető útban van. Tahynénak saját csónakosai voltak, pompás ó-olasz egyenruhába öltöztetve, a kik Pestről és Budáról tömegesen szállították a temérdek meghívott vendéget.       A tánezhelyen a nem régen elhunyt Sárközy zenéje mellett járták a csárdást, és ha egyik­másik nyalka mágnásnak széles jó kedve csu­csorodott, bizony Ferkó hegedűjén egy némely tiltott nóta is megszólalt az éjszaka csöndjében. 
      Egyszer nagyon hangos volt a nóta. A hire eljutott Prottmann fülébe is, a ki akkor mindenható hatalmú rendőrfőnök volt a fővárosban. Alig múltak el az ünnepek, Prottmann beidéztette maga elé az egyik mulató urat, akkor még nőtlen, ritka merész Keglevich Béla grófot. A gróf, az akkori aranyifjúság vezére, egy cseppet sem ijedt meg a haragos rendőrfőnöktől.. 
     Minden kérdésére szépen felelt, végre rátértek a nótára. 
     — Tudja azt a gróf úr, hogy az a dal tilos?" 
     — kérdé a hatalmas úr. 
        A gróf vállat vont: 
   — Nem biz én . . . aztán, mivel németül 
        folyt a párbeszéd, így folytatta: 
— Darf man denn nicht singen bei Nacht,. 
      dass es auch tagén muss? . . . (Hát éjjel nem 
     szabad azt énekelni, hogy megvirad ?) — Hogy, hogy ? — monda Prottmann. 
— Hát úgy, hogy éjszaka mulattunk — és azt danoltuk: Megvirad még valaha,     és csak­ugyan ki is sütött a nap a budai hegyek mögűL 
Prottmann egy darabig gondolkozott, aztán alig rejthető mosolylyal intett: 
— Méltóztassék hazasétálni, gróf úr . . . 
Ilyen húsvétok és mulatságok is estek a régi Magyarországban akkor, mikor a gyerekeket a Nájgebájjal* meg a policzájjal ijeszgették a.dajkák.
(vajk)Vasárnapi Újság 1897 ápr 18
A pesti Újépület
                    Tavasz a Gellérthegyen

Forrás: (vajk)Vasárnapi Újság 1897 ápr 18
              Fotó:Vasárnapi Újság 1897-1912

2013. március 27., szerda


Kristály-komplexum a harmatos palacksor helyén
2013. március 20.


A Rudas Gyógyfürdő megújításával egyik jelentős turisztikai és kulturális kincsünk megőrzéséhez is hozzájárul a főváros, hiszen a törökfürdő fejlesztése során a múlt értékeinek továbbvitelét tartják szem előtt, ám a jövő technológiájával szerelik fel a létesítményt.

A homlokzatot és a tetőszerkezetet az 1800-as évek végi állapotnak megfelelően már helyreállították, korabeli fotók és tervrajzok alapján. A második, még előttünk álló ütemben az épület déli szárnyában, ahol nemrég még ásványvizes palackok sorakoztak, élmény-komplexum fogad majd bennünket. Így, immáron a teljes épület, hírnevéhez és múltjához méltó szépségével díszíti majd a Duna-part világörökség részének nyilvánított szakaszát.

A ZöldoszloposA fürdő török neve egykor a Zöldoszlopos fürdő volt, melyet azért kapott, mert fürdő medencéje fölötti boltozatot tartó nyolc oszlop közül állítólag az egyik zöld színű volt. A fürdő törökül illidzse, a tabáni szerbek és bosnyákok Rudna-ilidzsének nevezték. A rudna-ból ered a ruda (bánya) főnév, szóösszetételeiben pedig ásványt, ásványost jelöl. Rudna ilidzse tehát annyit jelent, mint ásványvízfürdő, így a fürdő neve magyar nyelven a Rudas fürdő lett.
Az 1550-es években emelt művészi kivitelezésű és díszítésű építményt vallási okokból a források fölé építették. A török uralom idején épült ki a mai fürdő központi része, az ún. törökfürdő. Az uszoda rész, a gyógyuszoda és szauna, 1896-ban épült, megnyitásakor Budapest második fedett uszodája volt.

Ódon és modernAz elmúlt időszak legfontosabb fürdőberuházása Budapesten a Rudas és a Lukács felújítása volt. A két fürdő renoválása párhuzamosan zajlott, a múlt év végére pedig a munkálatok mindkét intézménynél – határidőre – befejeződtek. A Lukács esetében ez volt az utolsó ütem, a Rudasra azonban további változások várnak. A Rudasban elsősorban a tető és a homlokzat újult meg, az uszoda és a törökfürdő közt pedig átjárhatóvá tették a teret. Mindemellett gépészeti átalakításokat is alkalmaztak. Az előcsarnokot ma már termálvízzel fűtik a korábbi távfűtés helyett. Az épületet akadálymentessé tették, korszerűsítették a szellőztetési és a világítástechnikai rendszereket, az ablakokba pedig a legmodernebb hőálló üveget szerelték be. Elegánssá és kényelmessé vált az előcsarnok, amely immáron visszatükrözi az ódon fürdő és az uszoda patináját. Az új büfét mind a fürdőben tartózkodó, mind pedig a fürdő területén kívül várakozó vendégek használhatják, és egy belépőjeggyel használható a gőzfürdő és az uszoda közötti rész is.
A fürdő több, mint 440 éve működik. A tulajdonos a magyar állam, több, mint 300 éve.
A Rudas-beruházás második ütemének összértéke: 1 milliárd forint, a BGYH Zrt. önrésze ebből: 500 millió forint.
A Rudas eddigi felújítása: 510 millió forint, ebből EU Regionális Fejlesztési Alap támogatás: 393 millió forint volt. A projekt kivitelezője a Kalotherm Zrt volt. Összehasonlításként: a Lukács felújítása 1,3 milliárd forintra rúgott.
Kihasználtság:
Jelenleg: 72%, az összes fürdő közül a legmagasabb. A bővítést követően 100 fővel emelkedik majd a befogadóképesség.
Vízhőmérséklet:
a gőzmedencékben 16—42 ˚C, az uszodában 29 ˚C.
Gyógyvíz:
Kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos és szulfátos, nátriumot tartalmazó hévíz, jelentős fluoridion tartalommal. Izületes degeneratív betegségek, idült és félheveny izületi gyulladások, porckorongsérv, idegzsábák, csontrendszer mészhiányos állapotai kezelhetők a vízzel. Ivócsarnokában ivókúra keretein belül három forrás vize érhető el: Hungária, Attila, Juventus forrás. Az ivókúra a gyomor- és bélrendszer, epeutak, légzőszervek idült hurutos megbetegedéseire javallott.

Nem üdítő, hanem felüdítőA Rudas főépületétől délre található a volt palackozó épület, amelyben tíz-tizenkét éve nem folyik már munka. A területet a Magyar Államtól vagyonkezelésbe kapta a gyógyfürdő. A tervek már szinte készen vannak, és a cél az, hogy a projektet kiemelt kormányzati beruházásnak minősítse a kabinet, a megvalósításra pedig nagyobb összegű támogatást adjon.

A beruházás során a palackozó épületét pedig teljesen átépítenék. Az új terület földszintjére három melegvizes medence kerülne – kilátással a Dunára –, a felső szinten egy elegáns étterem kialakítását tervezik, a napozóteraszon pedig egy kisebb medence kapna helyet. Az egymilliárdos beruházás része lesz a szauna-világ kialakítása és a nappali kórház átalakítása is. A mintegy 500 négyzetméteres terület bérleti jogáról tavaly márciusban lemondott a Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt., az élményfürdő-tervek már rendelkezésre állnak, és folyamatban van az elvi építési engedélyezés.

Harmatvíz

A legismertebb források, mint a margitszigeti is, feltárását József főherceg kezdeményezte és a fúrásokat 1866-ban kezdték el. Az államosítás után a szigeti palackozóüzemet összevonták a jéggyárral, az immár Fővárosi Ásványvíz és Jégipari Vállalat a szikvíz mellett 1968-tól Margitszigeti Kristályvizet is forgalomba hozott. Az 1992-ben alakult részvénytársaságban 79 százalékos részesedést szerzett az üdítőitalát addig is ott palackoztató amerikai PepsiCo, amely 100 százalékos tulajdonosa volt a Pepsi Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Rt.-nek. A szigeti üzemben palackozták a Kristályvizet, a Rudas fürdő mellett pedig az 1999-ig Harmatvíznek, majd Gellérthegyi Kristályvíznek nevezett ásványvizet.
     A Juventus kútból nyert víz először Harmatvíz névvel került forgalmazásra, azonban az elnevezésben változás következett be. Az OGYFI 2001-ben engedélyezte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. számára, hogy a társaság tulajdonában és üzemeltetésében lévő "Juventus B-5 OKK" számú kút vizének belső (palackozási célú) felhasználásánál az addig használt elnevezés helyett a Gellérthegyi Kristályvíz megnevezést használja.


Forrás
Turizmus Online
Látványtervek: Nirmana Építésziroda Kft.
Fotók: BGYH Zrt.

2013. március 25., hétfő

EBÉDOSZTÁS ANNO 1895EBÉDKIOSZTÁS ERZSÉBET NAPJÁN.


November 19-dike nevezetes nap a főváros szegényei életeiben. Lenn, a csöndes Budának egyik nyugalmas zugolyában, a Bomba-téren, melyet a balparti ember csak onnan ismer, hogy itt szokott állomást tartani a gőzhajó, midőn a Margitsziget árnyékos fái alá szállítja csevegő népét, szokatlan élénkség váltja fel ilyenkor a mindennapi egyhangúságot. Erzsébet-apácák a Bomba téren 1785-ben (bpcity.org)

Mintha a nagy város valamennyi koldusa itt adott volna találkát egymásnak. A kenyér- és zöldségárus kofák nagyrészt már mind betakarodtak, a szomszéd gőzmalom és hajógyár lármája déli siestájában szünetel, alant a Dunán füstölgő remorqueur-ök szállítják terheiket, hosszú uszályként vonszolva magok után a gerendákból összetákolt talpakat és tutajokat. Az ódon házak fáradtan bámulnak magok elé a téli szürkületben, roskatag fedeleiket ritkás dér lepi el, mint agguló fejt az őszes szálak, s a szemközti kaszárnyából kihangzik a napos káplár parancsosztogatása, meg a menázsit hordó katonák kiáltozása.
A mint a déli tizenkét órát elüti, az Erzsébetrendi plébániának Dunára néző kapuját czafatos gyülevész nép veszi ostrom alá, piros orral ideoda tipegve, fazekakat, csuprokat tartva hóna alatt s valami meghatározhatlan zsivaj érthetet­len neszével rajzva körül. Breughel ecsetjére méltó kép e szétzüllt roskatag alakok, asszonyok, vének, gyermekek, a kora vénség redőivel könyfoltos arczaikon, szalmabocskorba tekert lábakkal, szakadó foltokkal, gyűrött kalapokban, czipőkben, melyeket a kanális iszapjából kurhászhatott elé a rongyszedő botja, és mindezekhez az állatiasságban elbutult vonások ijesztő rútsága, melyekre ma az ingyenebéd reménye csal némi derengő lidérezfényt, a mit a jótékony magyar királyi szent emlékére évről-évre e napon szokott kiosztani a nevét viselő budai szerzet.
       Semmi sem lehet megdöbbentőbb, mint ez az ostrom, melyet az éhség intéz a jótett kapuja ellen. Ah ! a nyomornak erős karjai vannak. Két rendőrbiztos védi a zárt kapukat, me­lyeken át csak kis csoportokban juthatnak be a künnt állók, s minden kapunyitásnál egetrázó hurráh visszhangzik a sürü embertömegen végig s megindul a könyököknek, a karoknak és a térdeknek könyört nem ismerő harcza, melyben nincs rokon, nincs barát és jó ismerős, megvakít minden ösztönt az éhező gyomornak az a lázzal festett álma, mely odabenn a gőzölgő tányér körvonalaiban rajzolódik eléje. Azt mondtam, hogy a nyomornak erős kar­jai vannak. Nos, van egy még erösebb is, és ez az újságírói tudvágy által feszitett idegzetű
kíváncsiságé. Magam sem tudom miként, de sikerült utat törnöm a nedves rongyok és pálinka bűzének kettős kereszttüze között, elég lelkiismeretlenül nem gondolva arra, hogy melyik szerencsétlennek nyújtom meg könnyelműen éhezése óráit. A sötétes kapuszin egyik oldalán piszkos fészeren át vezet le a falba vágott lépcső a konyhának pinczehelyiségébe, hol ezúttal egész sereg apácza foglalatoskodik az ebéd elkészítésével. Kosarakban gúlákba rakott gombóczok páráznak mint gyilkos kartács golyobisok, amott puha fehér kenyérkáréjok mosolyognak a szögletekben s egy nagy szakállú barna csuhás barát czipelgeti alólról a füstölgő kondért tele káposztával. Alig ürül ki egyik, a má­sik rögtön ott terem helyébe; de hiába osztja áldása jótéteményeit a jó nénék konyhája, még sem birja legyőzni azok étvágyát, kik a rögtönzött asztalok köré csoportosulva, reszkető kezekkel nyújtják ki üres tálaikat, érthetetlen köszönőszókat rebegve. 


   De nemcsak étellel látja el a szegény nyo­morultakat a szerzet alapítványának nemes intencziója. Egyidősebb apácza, mint valami keresztény Hébe, vérmelegítő jó piros borral tölti tele a bádog kupát. S látni kell e beteges arczokon az idegek görcsös játékát a mint bizseregve tüzeli fel a hosszú kortyokban szürcsölt bor nedve lanyhadt testüket. Mintha valami leszerelt húrú, régi kopott klaviatúrán tapogatna valaki végig bizonytalan, tétova ujjakkal. De azért zsoltár az, a mit ezek az idegek, ezek a kintól és kéjtől vonagló izmok hall­gatagon énekelnek. Szaggatott, elhaló dal, de ott benne az örök refrain: hallelujah!
        Egy kis kosárka, elrejtve féliga'kiváncsi szemek elől, kendővel letakarva fedez néhány kis vörös csomagot, hasonlót azokhoz, melyekben az orvosok a porokat szokták adni betegeiknek. Porok ezek is, csakhogy olyanok, a melyek, a szűkölködő zsebet gyógyítgatják, a mire nagy szük­ség van e szegény embereknél, kik hetenként egyszer ha látnak meleg ételt. Pénz van bennök, néhány krajczárka, a mit a fehér kenyér mellé csúsztat oda nagy titokban a jó néne, bizonyos fukarsággal bánva vele, mert hiába, ki tudja, vájjon a könyörületesség áldása, mely a pénzalamizsnához fűződik, nincs-e átokra kalapálva e kemény vörös krajczárokban ? Egy falat kenyér, résztvevő szánalommal nyújtva, a mennyország jótéteménye; de a krajczárra nincs fölírva, hogy nem a pokol zsoldja-e?Goethének igaza van, hogy «Lumpen sind bescheident. Van bizonyos koldus-szemérem, mely nem bújja az utczasarkokat, nem rimánkodik összetett kezekkel, hanem «égre kiált bár, iszonyúan hallgat>. Órahosszat állnak itt némelyek, mig a gőzölgő tál füstje orruk alatt kavarodik fel, a nélkül, hogy közeledni mernének, vagy kinyújtanák sovány kezüket, csak száraz nyeldeklésekkel, s elboruló szemeikben fel-felvillanó vágy tüzével árulják el, hogy részt kívánnának magoknak is az ingyen jóból, de nincs hozzá — tányérjok. Mert ennek a koldus-tabled'höte-nak is megvan a maga arisztokracziája, az t. i., mely csuprokkal, fazekakkal fölfegyverezve jelenik meg, és megvan a maga parasztja, a kinek semmi egyebe nincs istenadta gyomrá­nál és öt ujjánál. Nem tesz semmit. Sorra vándorolnak a cseréptálak és fakanalak. Egymás kezéből kapdossák ki s némelyek ott álló helytökben, meggörbesztett nyakkal karéj-kenyeröket  hónok alá szorítva habzsolják fel a forró főzeléket, mig mások, kik már némi czivilizáltabb hajla­mokkal is bírnak, csoportokat, társaságokat alakítanak, letelepedve az udvarban az eresz alá s tréfákkal is fűszerezve a falatot. Egyiköktől, egy bekötött lábú borzas öregtől, csapos szakállal, ingtelen barna teste körül csavart rongyos shawl-lal, valakinek eszébe jut megkérdezni, hogy honnan tudják hát, hogy itt ezen a napon ingyenbe megy az ebéd? — «Hogy ne tudná! Hiszen mindennap újságot olvas!»röhögi rá cynikus élczelődéssel egy vásott suhancz s nosza megindul a kaczaj egyikről a másikra ragadva, démoni féktelenséggel, mint oly embereknél, a kik rég nem próbálták a ne­vetést, s most egy pillanat futó öröme kicsalja azt megdermedt ajkaikról, mint kovából a szikrát. Még annak a lángvörös, puffadt képű vén koldusnak arczán is, ki valaha Mexikóban hadakozott, s most nagy bajuszát lenéző világ­
röhögi rá cynikus élczelődéssel egy vásott suhancz s nosza megindul a kaczaj egyikről a másikra ragadva, démoni féktelenséggel, mint oly embereknél, a kik rég nem próbálták a ne­vetést, s most egy pillanat futó öröme kicsalja azt megdermedt ajkaikról, mint kovából a szikrát. Még annak a lángvörös, puffadt képű vén koldusnak arczán is, ki valaha Mexikóban hadakozott, s most nagy bajuszát lenéző világ­megvetéssel mozgatja tányéra felett, mintha észrevétlen derű olvasztaná fel komor vonásait.
     Egy illanó napsugár, mely röptében odavilágit nyomoruk sötétjébe, s aztán soha többé nem tér vissza. Pedig hát itt rejlik voltaképen a nagy misztérium, mely gondolkodásra ingerel. Nyolczszáz szegényé jelenik meg néha a fővárosnak az Erzsébet-napi ebédkiosztásokon. Maga a vörös arczu mexikói — mondják — egyike a törzsvendégeknek, a ki évről-évre jelen van. Nyolczszáz ember, a kik számára nem csináltak kalendáriumot, s a kik mégis pontosan eszökben tartják e napot, nem tereli el figyelműket ,sem a szerb-bolgár kérdés, sem a miniszterelnöki jubileum, s a kitűzött időben megjelennek, mintha aranyos meghívón invitálták volna két szál gombóczra — vájjon nem pompásan szervezett társadalomnak kell-e annak lennie, melynek ilyen szabatos értesülései, ilyen pontos hagyományai vannak ? 
   Künn már csak elhaló morajokban hallszik a kaput ostromló tömeg zavaros kiáltása. A nyitrai tót napszámos, fehérített gyolcsszinü arczával, tüskés kese-bajszával, szúró sertéjü Ádám-csutkájával, a krajnai vándorlólegény, hátára fűzött pintlijóvel, a határszéli megyék csupasz képű öszterájgere, s a Ráczváros és a Gellérthegy-oldal földhöz ragadt sváb népsége, fagytól kékre csípett arczczal gomolyog mind szűkebbre szoruló körben, melynek külső perifériáját asszonyok és gyermekek képezik. Mert ezeknek az embereknek, a kiknek Prudhon van szájukban, karjaik s ökleik ugyancsak Darwin mellett tanúskodnak. A kicsinyebbje jó soká várhat, mig a földi javak kapuja számára is feltárul. Addig ott zsivajlanak, mint éhesen csiripelő verebecskék a kopasz lombokon, dévajkodva és visítozva; egymást kézen tartó kis testvérkék, kiket anyjok küldött, nagy edényeiket czepelgetve, kuszált hajjal és sáros lábbelikkel, kötényes inasgyerekek, kiknek jó alkalom ez a májsztrám sovány kosztját megpótolni, s végre néhány szemérmesebb nőalak is, tagjai felett jobb időkre valló ruházat fakult szövetével, félénken titkolgatva a nagy kendő alatt az áruló tányért. És sipkák dobatnak a levegőbe, kaczaj és szitok, ütleg és szóváltás, susogás és éneklés, fenyegetés és pityergés egymást szakítja meg, ott kergetőznek és játszadoznak, néhol hajba is kapva mig a rendbiztos atyai közbelépése véget nem vet virgoncz dulakodásaiknak.


Konyháról kivert ebként, mely elégedetten nyalja száját és nyújtózkodik, gyűlnek a plébánia tulfelőli oldalán azok, a kik már megebédeltek, s kiket ugyancsak nógatni kell a kimenésre az átjáró belső kapuján. Ki tudná megmondani, hánynak lelkiismeretét nyomja közülök a kidiplomatizált kettős adag? Sebaj, csakhogy a gyomrukat is nyomja! Ott látom mexikóimat is újra, a mint nagyokat szuszogva veri ki tenyerébe törött cseréppipáját s keres a földön egy kis bagó-hulladék után, mely méltón fejezze be ezt a napot, amire a koplalásnak háromszáz hatvannégy uj napja következik.


Vasárnapi Újság 1885 december 6 32.évf 49 sz.

Azóta majd 130 év telt el, de a nyomor ma is jelen van
(Budapest 2012 december)

2013. március 24., vasárnap

TABÁNI HÚSVÉT ANNO 1895 ÉS MÉG RÉGEBBEN


HÚSVÉTI ÉLET A RÉGI PEST-BUDÁN.

      Ezelőtt száz évvel a régi Pestnek kevés oly pontja volt, hová a szórakozni vágyó lakosság a húsvét örömeit szabadban élvezni kirándul­hatott volna. A mai Városliget árnyas üdülőhelyeivel akkor még nem gazdagította a testvérváros lakosságát József nádor bőkezűsége. Egyetlen nyilvánosnak nevezhető sétahely az Orczy-kert volt, melynek terméketlen, homokos talaján a főúri áldozatkészség dús növényzetet tudott elővarázsolni s a közönségnek előzékeny készséggel bocsátotta használatára.     De mennyire más arczúlatú volt akkor még a környezet is, mint ma! A viruló parkhoz több mint negyedórányi út vitt oda a városból csupa sívó homokon. Szemben vele a Festetich-féle major feküdt egyszerű, de kellemes kerti házával, melyet művészi domborművek és kecses gloriette díszítettek, honnan remek kilátás nyilt a fejlődő Pest dunai oldalára, a méltóságosan tova hömpölygő folyamra s a partján elterülő vidékre. Sajnos, a rossz kövezet s a sáros, pocsolyás útczák közlekedési nyomorúságait nem pótolhatta sem az elragadó fekvés, sem a kitűnő világítás, mely, sűrűn egymásután következő, csinos lámpásaival már akkor vetekedett bármely nagy város világításával.      Ha aztán elközelgett a tavasz első ünnepe, a húsvét napja: mint a hömpölygő áradat indult meg a város kicsinye-nagyja föl a Gellért-hegy felé, hogy ősrégi szokásnak hódolva, ott köszöntse a kikeletet, hallgassa a bokrok alján csicsergő madárdalt s fölkutassa a hegyoldal nyiló virágait. Évről-évre megnépesültek a hegyre vezető ösvények a húsvét első napján s a tarka életről, mely itt zsibongott, élénk képet rajzol egy múlt századbeli német munka, mely érdekesen egészíti ki Pest-Buda hajdani társa­dalmi életének eddigi vázlatait.Verőfényes húsvéti napokon megindult a pest-budai közönség nagy népvándorlása a Gellért hegy felé, hol az éj beálltáig gondtalanul vigadtak s szívták az üde tavaszi levegőt. Különösen megkapó látvány volt a hegyen föl lassan kúszó tömeg a budavári oldalról. «A hegy telve emberekkel —olvassuk az említett múlt századi munkában — s csak alsó részén mutatja itt-ott zöld ruhájának egy-egy darabját. Szakadatlan sorban vonul a sűrű embercsoport a Ráczvarosból vezető keskeny ösvényen a hegy tompa csúcsa felé. A hegy helyet sem adhat mindannyinak, mert a Duna felől meredek sziklák függőleges mélységi az ellenkező oldalról pedig szöllős kertek szabnak határt az emberáradatnuk.» "Annyival meglepőbb ez a jelenet, mert a begyre különben egész éven át senki sem megy, elhagyatottan áll. A kocsiút, mely kevesbbé meredek, sokkal hosszabb, és egészen érdekesség nélkül való. Itt vannak a Kálvária hegy stáeziói. mely egyszerű, kis fallal körülveti kőkeresztből áll.    „Nemsokára elérjük czélunkat, folytatja a múlt századbeli szemtanú; —de ki Írhatna le mindent! Valahányszor megálltam s valamit megakartam tekinteni, százakból allo emberraj tódúlt elém és ragadott önkénytelenül magá­val. Mielőtt még időm lett volna pontosan megnézni, amit egy szempillantás előtt láttam, egész más helyen találtam magamat. Létrás szekerek, tele nagy boros és sörös bordokkal, melyek körül száz es száz szomjas ember forgolódott ; sátrak, melyek körül mézesbabokért törte magát a nép; ismét mások, tele aprólékos portékákkal, u. m. pipákkal, olvasókkal, képekkel, játékszerekkel, fésükkel, gombokkal stb; boltok, melyekben lutrit játsztak s kapdostak a mandoletti- és szalámi-árusok nyalánkságait; asztalok, melyeken kővér pecsenyéket szeldeltek s nem egy pohár budai ó-bor mellett emlékeztek az elmúlt időkről: hozzá csintalan gyerekcsoportok, melyek világos nappal röppentyűket eresztettek: élemedett emberek, kik aggkortól erőtlenül, bortól mámorosan, alig találták a haza felé vivő utat: henye, puczczos uracskák; anyák, kik czifrán kiöltözött lányaikat korholják, a mért uszályaikat le hagyták taposni: ,koldusok, kik alamizsnáért rimánkodnak és pohos polgárok, kik semmit sem adnak: mindez tarkán, összevissza, egymásra halmozva adja érthető képét a züi-zavaros egésznek.    «Szép, de testet és lelket fárasztó ez a hódítóan hullámzó tömeg s csak félig-meddig jutalmazna, ha a jelenlét kielégített kíváncsiságán kívül nem volna még más magasabb élvezet is fentartva. Romladozó falak mutatják a hegy csúcspontján egy régi erőd maradványait, mely a hegynek nevét kölcsönözte. Fekvésük magasabb, mint a hely, hol az ünneplő tömeg ujjong. Fölkapaszkodtam rá és tekintetem a távolba mélyedt. De itt csak egy kilátás nyílik — a vár felé. A mi az ellenkező oldalon esik, az a félországban a legérdektelenebb (?) tájék. De ez egyetlen kilátás is oly szép, hogy ha az ember elmélyed szemléletébe, még a közeli lárma sem zavarja. Közepén a vár teljes pompájában, kissé balra tőle a legszebb távlatban zöldelő völgyek, szőlőkkel és erdőkkel beültetett magas hegyek közt, szép házikókkal ékesítve; jobbra, a mennyire a szem ellát, a Duna ezerféle dekoráczióival, számtalan görbületeivel és szigeteivel, s ott, a hol elmosódó kékség szab batárt a szemnek,még látszik egy ezüstös, csillogó torony, mely folytatását sejteti a szép tájnak. A híd és Pest, nagysága egész terjedelmében, fejezik be a képet.»
     Ilyen képet rajzol egy múlt századbeli szemlélő arról az egyszerű, kedélyes polgári életről, mely az ez időbeli Pest-Buda népét ünneplő kedvében mutatja. Talán ma már nem is sokak tudatában él az a hagyomány, mely az ős Buda lakosságát a föltámadás ünnepén a tisztes Gellért-hegy gerinczén egyesítette. Társadalmunk nagy átalakulása mind jobban letörli a hagyományok zománczát a főváros népéletéről. Hiába keresnők az egykori budai szüretek messze földre szóló hires mulatozásait is, a víg menet élén fehér-piros lobogós sisakrostélyos lovaggal, kit az álarczosok, zenészek hosszú sora követett, hogy bezárja a csapatot hat fehérbe öltözött, piros szalagos, zöld bársonysapkás tánczoló ifjú, amazoknak jobbjában boros palaczk, baljáben tányér pohárral, ezekében aranyozott pásztorbot, fejők repkénynyel, virággal koszorúzva. Végre a két rúdon vitt bibliai szőlőfürt, harangformában összeállított, pántlikás, aranyfüstös gerezdekkel, melyet a mulatság végeztével a gazda tisztelete jeléül vendégei egyi-kének ajándékozott.
    De ha a budai népélet hajdani emlékei nagyrészt feledésbe mentek is, a hagyományokhoz való hű ragaszkodás még megőrzi egy-egy epizódját a régi szokásoknak s ha a húsvét derült melege kicsalja a hegyek friss zöldjét, ma is özönlik a nép a vén Gellérthegy ormaira, szintúgy, mint hajdanában.
Forrás: Vasárnapi Újság 1895 április 14


HÚSVÉT ÜNNEPÉN.
Már ébredez s kél a virág sírjábul
És nyitogatja álmából szemét;
Ég-föld szépségén örvendezve bámul,
S azt súgja: oh mi édes, jó a lét!
Rég porló népek éltek újra s újra,
Itt Athén, Eóma s Alexandria:
Csak rögöt érint az enyészet ujja,
Az eszme él, fenn kell maradnia.
Oh, szív halottja, drága szép reménység,
Édes boldogság, rég eltemetett:
Ne bántson, oh ne, a hitetlen kétség,
Hoz még reád az ég kikeletet.
Nyugvó halottak, megdicsőült szentek,
Ti, kiknek sírján könny s virág ragyog:
Nevetek ma áldottabb, drágább, szentebb,
Napján az Urnák, ki feltámadott.
Öröm, boldogság s élet ünnepében
Én sirni tudnék isten-igazán :
Mikor támadsz fel új életre, népem,
Boldogtalan, szegény pártos hazám ! ?
Sántha Károly*

Vasárnapi Újság 1895 április 14

Sántha Károly  (Kecskemét, 1840. október 22. – Budapest, 1928. szeptember 7.)
Sántha Sándor szűcs-iparos és Devossa Klára fia. Kecskeméten született, ahol gimnáziumi tanulmányait is végezte, az V. osztály kivételével, melyben Sopronban tanult. Kecskeméti tanárai közül Bulcsú és Obernyik Károly buzdították a költészetre. A teológiai tanfolyamot Pesten, az akkor még egyesült protestáns teológiai intézetben végezte. 1866-ban sárszentlőrinci káplán, 1867 tavaszán tolnanémedi, 1868 őszén sandi, 1870-ben várpalotai, 1876. június 23-án sárszentlőrinci rendes lelkész lett. Egy ideig az egyházmegyei főjegyzői tisztet is viselte. 1895-ben a dunántúli evangélikus kerületben püspökjelölt volt.
Székács és Karsay ösztönzésére egyházi énekeket írt, javított és fordított, versben és prózában imákat is. Szorgalmas munkatársa volt minden protestáns lapnak vagy folyóiratnak. Költeményei a Hölgyfutárban (1861., 1863.); a Vasárnapi Ujságban (1862., 1863., 1895., 1899., cikkek 1887. 35. sz. Karsay Sándor evangélikus püspök jubileuma, 1895. 32. sz. A bonyhádi evangélikus algymnasium negyedszázados ünnepe); a Váradban (1864. Költ.); cikkek az Egyházi Reformban (1871. Menjünk be az iskolába, Pünkösd táján, A veszprém-palotai fiókegyletről, 1873. Énekügyünk, A veszprém-palotai fiókegylet köréből, Karácson ünnepére, egyházi beszéd, Templomszenteléskor, 1874. Énekek); a Kalászok az életnek kenyeréhez (papi dolgozatok); Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (Költ. 1882-83., 1885-88., 1890-92., cikkek: 1876. Újra a Vasárnap megszenteléséről, 1879. A protestáns papság, 1880. A törvény, 1881. A gyermekhalandóság, 1883. Könyvism. sat.); a Képes Családi Lapokban (1891-93., 1895. Költ.); a Protestáns Papban (1899. 8. sz. Petőfi emlékezete); írt még költeményeket Arany János Koszorújába, a Magyarország és a Nagyvilágba, a Magyar Szemlébe. Katona József születésének százados évfordulója alkalmából az ő ódája nyerte meg a kitűzött 20 darab arany pályadíjat.
Forrás: Wikipedia

HÉTVÉGI TABÁN GALÉRIAIsmeretlen festő: Kereszt tér


Ismeretlen grafikus: Tabán

A kép nyomokban hasonlít a Görög utca sarkán a Mély Pincére, de  meglehetősen lazán kezeli a valóság visszaadását 
(felirat, templomtorony, háztető vontkozásában)

Ismeretlen festő Galánthai szignóval, valószinűleg  Vajnovszky Kriszta (dr Nagy Béláné) festőművész festményének korabeli kevésbé harsány színekkel festett hagyományos stílusú replikája az 1920-as évek végéről. 
Az eredetit lásd: Tabán Anno Galéria

2013. március 20., szerda

UTOLSÓ INTERJÚ A MÉLY PINCE KORCSMÁROSÁVAL


Az irodalmi köztudatban két interjú maradt fenn a Mély Pince tabáni kis-kocsma korcsmárosával, Krausz Poldi bácsival. Az előzőt még 1943-ban Ruffy Péter készítette a kocsmabezárásának és a Tabán lebontásának tizedik évfordulóján. Ez a második. A két inerjút öt év, egy világháború  és két világszemlélet választja el egymástól választja el egymástól, a fasizálódó  Magyarországból eljutottunk  a Szovjetúnió csatlósállamáig. De 1956 és további 33 év a „béketáborban” még hátra volt


A „MÉLYPINCE” POLDI BÁCSIJA EMLÉKEZIK


Hetvenyolc éves Poldi bácsi a „Mélypince” egykori tulajdonosa. A Mélypince a magyar irodalom és újságírás jelességeinek volt találkozóhelye a tízes-huszas években. A vendégek javarésze már távozott ebből az árnyékvilágból, de él Poldi bácsi aki még pirospozsgás arccal, de sajnos már reszkető kézzel, fáradt arccal és ziháló tüdővel, mintha a múlt üzenetét hozná. Elérzékenyülten mondja:
-1933-ban,tizenöt esztendővel ezelőtt  szűnt meg a Mélypince.Maga talán még azt sem tudja ,hol volt. 
A Görög és Fehérsas utca sarkán állott egészen addig, amíg lerombolták a Tabánt.Akkor azt a szép városrészt halálra ítélték.
-Kicsit az emberiséget is, Poldi bácsi- tesszük hozzá.
Bólint az öreg.
-Bizony……akkor jött Hitler…-
A Mélypincében a nyolcvanéves Kálnay Laci bácsi az asztal tetején táncolt, Ábrányi Kornél és Krúdy Gyula  Herczegh Elemérrel és Kállay Pistával iddogált csendesen.Gyakran fordult meg itt Bródy Sándor is.Aztán jöttek a fiatalok: Márai Sándor, Zsolt Béla,Gaál Andor, Szerb Antal és Kellér Andor. A Mélypincét azért nevezték így, mert alája három emelet mélységben három pincét építettek még a törökök.A legalsóból alagút vezetett a várba, a középsőben befalazott kazamata volt.
    Poldi bácsi emlékezik:-


 -Már évek óta én ültem a korcsmában,de  írónak, újságírónak még a színét se láttam. Egy éjszaka Bródy Sándor és Krúdy Gyula álltak meg a vendéglő előtt. Bejöttek és  évekig sokszor  vissza is jöttek.Brődy Sándor 1925-g, Krúdy Gyula 1933-ig, amíg csak meg ben haltak.Sok különös és érdekes vendégem volt.Várkonyi Titusz, a színes elbeszélő, a lelkes és tehetséges Hargitay Pista, aki akkoriban Vác mellett lakott és gyakran gyalog jött fel a fővárosba  eladni elbeszéléseit és egy-két liter bort meginni. Bródy Sándor külfökdről visszatérve az én korcsmámban adta első interjúját a Világ akkori fiatal munkatársának, Zsolt Bélának.Egyszer István-napi körmenetkor sok vidéki ült a vendéglőben, Bródy Sándor éles fülével  csakhamar felismerte a hevesi tájbeszédet. Odatelepítette asztalához a földijeit, a havasi pásztorokat és meséltetett magának a hevesiek ügyes-bajos dolgairól.
-Persze a földet csak nem osztják?-kérdezte Bródy Sándor.
A hevesiek szomorúan legyintettek:
-Nem is fogják soha.
- A fiaitoknak lesz földjük a hazában – jósolta Sándor bácsi.
-mondjátok meg nekik, hogy egy öreg ember üzeni ezt nekik.

     Könnyek táncolnak Poldi bácsi öreg szemében, amikor arról beszél, hogy a vendégeket nem lehetett eltávolítani soha. Ott maradtak reggelig, amikor már a Tabán felett kisütött a nap. Ha a vendég fáradt volt, bent a lakásban megágyaztak neki. Két neves írónk úgy ismerkedett meg egymással, hogy italosan tévedésből egyik a másik után ugyanabba az ágyba feküdt. Amikor felébredtek, nagy szertartásosan mutatkoztak be egymásnak. A fehér terror idején  a szálfa termetű nyíri álmodó, Krúdy Gyula oltalmazta a korcsmát, mert Poldi bácsi és felesége bizony az üldözöttek közé tartoztak. Akkoriban „Gyula” úr , ahogy Poldi bácsi ma is nevezi Krúdyt, öccsével a testőrkülsejű  Krúdy Péter egykori huszártiszttel védte az ivót a terroristáktól
-Emlékszem-pergeti az emlékek orsóját az öregúr-amikor néhai Lendvay Istvánt egyszer félkézzel emelte ki az ablakon Gyula úr, mert Lendvay szidta a „gyengéket”. Május 12-én lesz Krúdy Gyula halálának évfordulója, de még mindig nem áll a sírköve.Nagyon fáj ez nekem.
    Poldinak nem maradt vagyona.Mindene az elsárgult vendégkönyv, amelyben  ilyen beírás olvasható:

 Bizonyítvány
Ezennel bizonyítom, Krausz Poldi Mélypince című vendéglőjében életem szép napjait és éjszakáit töltöttem   Krúdy Gyula
Poldi lapozgatja a vendégkönyvet:
-Majdnem csupa halott….de ha vissza gondolok azokra a felejthetetlen időkre, mindig eszembe jut, hogy Bródy Sándor igazat beszélt, van már földjük a hevesi parasztoknak…….


Zsolt Ágnes )Szivárvány 1948)

Az újságcikket olvasva  sok minden jut az ember eszébe  a nevek kapcsán. Kezdjük mindjárt a cikk szerzőjével , Zsolt Ágnes újságírónővel,Zsolt Béla feleségével, akinek első házasságából származó leánya a magyar Anna Frank 1944-ben Auschwitz-ban halt meg 13 évesen. Zsolt Ágnes  ezt a tragédiát soha nem tudta feldolgozni könyvet adott ki lányáról és férje halála után három évvel öngyilkos lett. Márai évtizedekkel később  emigrációban lett öngyilkos, Gaál Andor szintén Auschwitzban pusztult el. Poldi bácsi  1956 őszén halt meg 86 éves korában ,röviddel a forradalom kitörése előtt.
       Csordás Lajos írja a korcsmáros unokájának visszaemlékezései alapján ,hogy utolsó kívánsága halálos ágyán, a kórházban egy üveg bor volt. Ugyanúgy , ahogy utolsó találkozásukkor Krúdy is ezt kérte tőle és ő gyógyszeres üvegben csempészte be az itókát az író éjjeliszekrényére .A kórházi ágy szélén együtt iddogálva búcsúztak el életük szép napjaitól és  éjszakáitól , irodalomtól, korcsmától, élettől…A hevesi parasztoknak sem sokáig volt földjük. „Önkéntesen” bekényszerültek a tszcs-be2013. március 14., csütörtök

ZERKOVITZ BÉLA:HULLÓ FALEVÉL (KIRÁLY ERNŐ ÉNEKEL)

                             

TURMAYER SÁNDOR:A RÉGI TABÁN


AMIN ELEINK NEVETTEK ANNO 1900 2.RÉSZ

SIPULUSZ (Rákosi Viktor)


A BENGÁL ÉS LEÁNYA.

Egy nyáron orvosaim tanácsára a Margit-szigetre költözködtem. Orvosaim ugyanis össze­gyültek, s egy kalapba három nevet dobtak. Az a három név volt: Margit-sziget, Siófok, Helgoland.
A legfiatalabb, a ki mint homeopata az ártatlanságot képviselte, a Margit-szigetet huzta ki és oda mentem.
A szigeten még alig lakott valaki. Mikor végigsiettem rajta, csak a vizi állatokkal találkoztam, melyek még a tavaszi áradás idejéből maradtak ott.
Este azonban ujságolta a felső vendéglő pincére, a ki főpincér, ételhordó és borfi volt egy személyben, hogy az ezredes már megérkezett.
- Miféle ezredes?
- Sir Hudson, Indiából, a második bengál könnyü lovasezred parancsnoka.
- Ez érdekes. És miért érkezett meg?
A pincérség egyes ágainak akkumulátora bámulva nézett rám.
- Hogyan? Ön még nem hallotta hirét a Margit-sziget angol ezredesének?
- Nem én.
- A ki minden évben három hónapot tölt ott, mert ezt tartja a világ legszebb és legegészsé­gesebb pontjának. Pedig a lapok minden évben megirják.
Másnap délben az ezredes megjelent. Napsütötte, erőteljes, harcias alak volt, katonás tartással. Fején az ismert kis angol katonasapka volt, mely hetykén ül az angol soldier feje bubján. Száz lépésről meg lehetett róla ösmerni az angol ezredest. Sőt kisérletet tettem: hátra vonultam kétszáz lépés távolságra és onnan is ráismertem benne az angol ezredesre.
Egy szőke kisasszony volt a kiséretében, oly szőke, mint az essexi grófság érett árpakalász­tengere augusztus közepén. Vagy - mondjuk - mint a Whigt szigetén megtörő napsütötte hullámok. (Az előbbi hasonlat jobb, de az utóbbit sem fojthatom vissza, mert hála általános műveltségemnek, abban a helyzetben vagyok, hogy egy tárgyról többféle hasonlatot is ki tudok találni.)
- A lánya, - mondá a pincéri alosztályok tömeggondnoka.
- Ah!
- Nagyon sok lánya van és minden évben egy másik lányát hozza magával.
- Ah, ah! És miért nem hozza el a feleségét?
- Megölték a kubai fölkelők.
- Elég! - mondám a pincérnek, - maga nem örvend általános műveltségnek s ezentul csak az ételnemüekről értekezzék velem.
Láttam, hogy a háromlelkü pincér háborog. A főpincér dühbe jött, de a borfi és az éthordó lecsillapitották. Távozott.
Az ezredes mindennel rendkivül meg volt elégedve. A legrosszabb ételeket is agyba-főbe dicsérte, a miből azt következtettem, hogy az indiai hadak élelmezési tisztjei és liferánsai sokat lophatnak.
Mig az ezredest hallgattam, a lányt néztem.
Ha kétszáz lány lett volna a Margitszigeten, én akkor is csak őt néztem volna. A szigeten pedig csak egy lány volt: ő, ő, ő!
Szivem már délben is hevesebben dobogott, de mikor este a holdvilágnál sétálni mentek, kezdtem megörülni. Egy ilyen leányhoz még a holdvilág is: isteni élvezet.
Azonnal megismerkedtem velük. Szerencsémre tudtak valamit németül.
Nem tudom, mi volt az oka. Az-e, hogy én is egyedül voltam a szigeten, vagy a holdas éj, a százados fák moraja, vagy a Dunaviz méla zúgása: a lány is szerelemre lobbant irántam.
Olyan szerelem volt ez, a minő csak az angol regények fehérre meszelt mezei lakaiban virul. A hol az ifju és a lány jönnek a rozson át, a pipacsfejeket és a kakuk távoli kiáltásait szám­lálják.
Majd a leány nekitámaszkodik a keritésnek, a fiatalember pedig a fübe hever és két köteten át ebben a poziturában csevegnek.
Olvasni ezt emésztő unalom, de végigélni égi gyönyörüség.
Oly szép stilusban beszélgettünk és gondolataink oly magasan szárnyaltak, hogy jóformán mindennap elkészültünk egy Mistress Alexander vagy Marlitt-féle regénynyel. Csak le kellett volna irni.
A legtöbb, a mire egymással szemben vetemedtünk, az volt, hogy levágtam egy kicsit az arany­hajából, anélkül, hogy észrevette volna, s viszont ő is levágott a hajamból egy fürtöt, - de én már észrevettem, mert belevágott a nyakamba.
Az öreg ezredes nagyon megkedvelt, mert ebéd után mindig két órát piketiroztam vele.
Két hét mulva azt az ajánlatot tettem Juliámnak, hogy mivel az idealizmusnak romanticiz­mussal kell párosulnia, szökjünk meg. Akkor tán az ezredes is bele fog egyezni házassá­gunkba. Mert tudni kell, hogy ő leányát az indiai alkirály negyedik fiának szánta, a mi szép foglalkozás volna, ha India alkirályát nem az angol királyné nevezné ki.
A kis leány rövid, de velős habozás után beleegyezett. Csak az alkalmas pillanatot vártuk.
Ez csakhamar megjött. Az ezredes a leányát délben a városba küldte. A leány értesitett, a hajón találkoztunk.
- Hozott magával valamit, Betty? - kérdém forrón.
- Igen, Charley, egy hatlövetü revolvert, - felelt ő hidegen.
És gallérja alól elővillogtatta a 2-ik könnyü bengál lovasezred szolgálati revolverét.
- Legyen nyugodt, édes, nem lesz rá szükség, hisz a mi viszonyunk a Plátóhoz cimzett szerelem.
- Ugy van, - mondá ő, s a bengál hatlövetüt gyengéden megsimogatva, keblére rejtette.
Óh, hogy szeretnék én hatlövetü revolver lenni!


    A Margit-sziget tervezett bekötése a Margít-hídba


Betty még a városban járt bevásárolni s a nyugati pályaudvaron találkoztunk. Az első csenge­téskor jutott eszembe, hogy talán még nem is ebédelt. Megkérdeztem.
- Nem.
- Éhes?
- Nagyon. Ugyan Charley, hozzon egypár tormásvirslit.
- Rohanok, angyal.
Stanicliba rejtve hoztam a kért eledelt s szivem bálványa mohón elfogyasztotta. Mintha egy kissé a hideg futott volna rajtam végig. Eszembe jutott a holdvilág, az essexi árpa, a locsogó habok, Marlitt, az, hogy mi most szökünk - s a gondolatoknak ezt a romantikus sorozatát befejezte a tormásvirsli.
No, de csöngettek, szálljunk be. Sokan utaztak a vonaton, csak halkan és keveset beszél­hetünk. Egyszerre csak Ceglédre értünk.
- Charley, nagyon gyöngén ebédeltem. Ugyan hozzon egy pár tormásvirslit.
Kissé boszankodtam. Rövid két óra leforgása alatt másodszor lássam ideálomat tormásvirslit enni? Gépiesen mondtam:
- Rohanok, angyal.
És lassu léptekkel mentem a naturalizmus utján a kért eledelért. Ő vidáman és mohón evett. Közbe megkérdezte:
- Ez a legjobb eledel a világon. Miből készül a virsli, Charley?
Nemcsak eszi, de tárgyalja is ezt a prózát.
- Sertésből, kisasszony, - mondám sötéten és mentem a folyosóra szivarozni.
Kecskeméten, Félegyházán, Szegeden ujra virsliért küldött. Temesváron megtagadtam. Ő sirt. Azon tünődtem, hogy mi lehet ez nála? Betegség vagy szenvedély? Óriási ür tátongott szi­vemben. Ugy éreztem, hogy az idealizmus kiröppent belőlem. El voltam gázolva a köznapiság által. Ennek a szépen kezdődött szerelemnek igazán csúf vége lett. Minek nyiszálta a hajamat, ha ennyi tormásvirslit tud enni?
Beléptem a kocsiba.
- Készüljön kisasszony, Orsováról vissza fogom küldeni a papájához.
- Hát nem vesz nőül?
- Nem.
- Miért?
- Kiábrándultam.
- Szemtelen.
És ezzel nyakon ütött.
- Szép kis angol nő maga, - mondtam nyugodtan.
- Ostoba, nem vagyok én angol nő, hanem budweiszi.
Hátratántorodtam.
- Hogy lehet akkor maga egy angol bengál ezredes leánya?- Nem vagyok én leánya, csak a fölolvasónője. Különben az öreg épp oly német, mint én. Csak reklámezredes, a kit a margitszigeti felügyelőség fizet.
Szemeim teljesen kinyiltak. Átadtam a kisasszonynak husz forintot és igy szóltam:
- Isten önnel, térjen vissza atyjához, a budweiszi bengálhoz.
Otthagytam és most már végképp értettem a dolgot: a német nő az idealizmust a tormás­virslivel egészen jól össze tudja egyeztetni.