1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2019. február 28., csütörtök

HOGYAN KELETKEZTEK A BUDAI KISKOCSMÁK?
  Az Est hármaskönyve Az Est hármaskönyve, 1931Magyar Elek:

Hogyan keletkeztek a budai kiskocsmák? Budai kiskocsmák bár átalakult forrnában, ma divatosabbak, mint valaha. Ér dekes helyek most ' és érdekes a múltjuk is, amelyről az aláb biakban szó lészen. 
Buda lakóinak ősfoglalkozásuk volt a szőlőművelés. Mióta Probus római császár a Krisz tus utáni III. században át plántálta Pannóniába az itáliai szőlővesszőket, a mai Buda és környéke mindig nevezetes bortermő hely volt. 
     Igazi virágzásra azonban Mária Terézia idején a betelepített sváb lakosság emelte Bacchus kultuszát. Az ő munkájuk nyomán a XIX. százas elején már több mint hatmillió négyzetöl (az 

Bacchusfej tabáni kocsmacégér (MKVM)


akkori számítással csaknem nyolcezer «viertel») szőlő fogta körül Buda városát legyező alakban s hozott átlagosan esztendőnkint 215—240.000 akó bort, nagyrészében vöröset. Éhez járult,a  környék úgy, hogy Téténytől  fel egészen Szentendréig szakadatlanul szőlők közt járhatott az ember. 

Gellérthegyi szőlők

Ennek a jókora földnek a Sashegy és a Burgerberg (Sasadi hegy) voltak a koronái.«Dionysos igazi gyönyörűségének» nevezik az egykori írók ezt a két hegyet, amely mellett a Gellért-hegy, a Naphegy, a Svábhegy és feljebb az újlaki és óbudai hegyek is sok és jó bort termeltek. 
A tehetősebb polgárok «viertel«-jét a legnagyobb számmal a Tabánban és Óbudán lakó karfások (vincellérek) művelték, akiknek maguknak is volt egy kis szőlejük. Nagy neve volt a budai bornak a külföldön is, ahova tekintélyes mennyiség jutott belőle, bár derék termelőik és pesti szomszédaik ugyancsak szorgalmasan fogyasztották. Nem csoda, ha féltékenyen őrizték a hamisítók elől s a városi határokon külön csőszök ügyeltek arra, hogy idegen bort budai cégér alatt be ne hurcoljanak. 
Tüzes, zamatos, hangulatot adó, kedvderítő, «nevető bor» a budai, közmondás is támadt róla: ha Pesten különösen virágos kedvű embert láttak az uccán. azt mondták róla, hogy „megjárta a fejét a budai törökvér” 

Miként Bécs nevezetes külvárosaiban, Grinzingben és Nussdorfban, úgy alakult ki a bortermelő Budán a Tabánban, a Krisztinában, a Vízivárosban, az Országúton, Újlakon és Óbudán a kocsmák hatalmas hálózata. A rendszer ugyanolyan volt, mint Becsben: minden termelő szabadon mérhette ki a maga borát — nem kellett hozzá italmérési engedély — s mivel jóformán mindenki termelő volt, különösen a Tabánban és Óbudán, csaknem minden ház kocsma volt.
 Tabáni vendéglő a Három Majom-hoz
(3. a két majom közt tükörbe pillantó vendég MKVM) 

Persze nem valami díszes vendéglőhelyiség, hanem többnyire csak olyan, ahol az udvarra állított egy-két abrosznélküli, kerek, zöld asztal várta a vendégeket. Ha esett az eső, vagy téli idő járt, az asztalokat bevitték a nagyobbik szobába, amely gyakran egyúttal söntésnek, sőt néhol lakószobának is szolgált. Az ennivalót többnyire a vendégnek kellett vinnie, a gazda csak bort adott és esetleg szódavizet annak, aki mindenáron el akarta rontani a jó budai bort. 
A kocsmák nagy többsége nem is volt egész éven át nyitva, hanem amikor kiforrott a must legalább annyira, hogy zavaros, de pezsgőszerű, mámorító «heuriger» lett belőle, hol egyik, hol másik ház kapuja fölé dugták ki a rúdra erősített borókabokrétát (Wachholder-Strauss), avagy gyaluforgácsot.

Megkezdődött a kimérés és tartott mindaddig, amíg a termésből tartott. Füstös, alacsony volt a hajlék, de tavaszra kelve vadgesztenye, szeder, vagy esetleg ecetfa virult az oleanderes udvaron, vadszőlő futott a mohos tűzfalon s a bor, mely a vastagfalú hatkrajcáros pohárban illatozott, valódi sashegyvidéki volt. Akárcsak Grinzingben Manhartnál, vagy Ottakring- ben Jauner Maxinál, Budán is harmonika szólt, gitár és citera pengett mindenfelé s a srammlimuzsikusok a legfrissebb bécsi stancnikat énekelték. 
És mindig több és több pesti ember zarándokolt át a Duna jobb partjára, a «borszakértők» tábora egyre nőtt, aztán a férfiakat csak nem hagyhatták magukra az asszonyok, a budai kiskocsmák divatba jöttek, különösen, mikor már ropogós idei libát, rántott csirkét és efféléket * is lehetett kapni a bor mellé.


 Az élelmesebbje civilizálódni kezdett, fehér terítő került az asztalokra, nagy hírre kapott a Politische Greisler, a Márványmenyasszony, a Diófa és még néhány társuk, elegáns gumi- rádlerek, később autók sorakoztak a szűk uccákon, a virágos udvarokon frakkos pincérek hordták a bóléstálakat.

 

Radics Béla bandája muzsikál:
Esik eső hegyen.völgyön

 Egy estén Radics Béla kezdett muzsikálni a Politische Greisler koronaőruecai udvarán, hogy később elérkezzék az az este is, amikor a jazzband is bevonul a romantikus házikók udvarára. És mialatt ez az életderűs processzus folyt, Budán a szőlőtőkéket kipusztította a filoxéra, helyükre villák, bérházak épültek, az igazi Tabánból már alig van valami 

A régi kiskocsmák túlnyomó része megszűnt. Persze maradt azért még elég.


Magyar Elek

(Még két évig.1933-ban mindent lebontottak)

* lásd Frau Godl

A TABÁN SZÉPSÉGE

Nemzeti Ujság, 1925. augusztus (7. évfolyam, 171-194. szám)1925-08-15 / 183. szám
Tabán szépsége

Tabán: fogalma a duettben történő holdfényes sétáknak, a kedélyes citera- muzsikának, a jó bor mellett üldögélésnek. a leanderes udvaroknak és kis görbe utcáknak. 
Azt hiszem, sokan vannak, akiknél e budai városszéle  emlegetése némi nosztalgiát kelt, mert ha végigmiennek cipő- koptató utcáin, régi önmagukkal találkoznak. egy-egy kapu alól vagy kerítés mögül elszaladt ifjúságuk hetyke és mosolygó arca villan  elő. Jóval a háború előtt történt Pest részéről Tabán felfedezése. ahová eleinte inkább csak költők jártak, amatőr fotografusok. diákok és diákhölgyek, később azonban eljöttek a börziáner-arszláuok és démonok, élvezni a drága bólét és az olcsó hangulatot. Divat lett Tabán. Egész irodalma támadt, amely neo-biedermeyer hangját és alakjait itt találta meg, tizenöt percnyire a belvárosi házak nagyvilági  légkörétől, a Váci-utca páráitól, egy bábsütő és harmonikával szórakozó kisváros profiljában (Krúdy Gyula, Miklós Jenő írásai képviselik legpompásabban e helyi bélyegü litteraturát.) Ez a kisvárosiasság a zugó, csilingelő és rohanó nagyvárosiasságban. a vasbeton, a villany, a körutak Budapestjével szemben egy ódon. alapvonalaiban még középkori eredetű utcaalakulás közelsége és ellentéte: ez volt egyrészt az az ünneplő valami, amely idevezényelto azokat a fogékony és ráérő embereket, akik Tabán híveiként vágtak neki a budai hegyoldalnak, amely egyébként magyar kesergők helyett inkább sváb dalok és laendlerok termőföldje. Tabán divatja ma sem csökkent, főleg ilyenkor, nyáron virul erősen, bár vannak, akik azt mondják, hogy e vidék pirospozsgás romantikája nem az, ami egykor volt. Ennek ellenére e sorok írója is abba a szektába tartozók, amely itt iól érzi magát s számontartja. ha netán valami nevezetesebb változás adódik a tabáni határokon belül. Hosszú ideje nem adódott semmiféle változás, most azonban a magasság és szélesség ugyancsak imponáló méreteivel az Attila-köruton elkészült egy lakóház, amelyre a szomszédos kis ablakok és öreg tetők ijedten tekinthetnek. Azt juttatja ugyanis eszükbe, amiről időközben joggal megfeledkezhettek: a sorsot, amely vár rájuk, s amely, hiába, az elmúlás sorsa- Ez a miniszterelnök nevére keresztelt sokemeletes építmény, friss falaival és komfortjával felidézi azt a kérdést. ami a háború előtt lett aktuális s Tabán szabályozása címen szerepelt. Papíron a kérdés már el volt intézve, a városrendezés korifeusai kimondották az ítéletet Tabán fölött, végrehajtását azonban felfüggesztette a kitört fegyverzaj, s Tabán helyzete ahhoz a siralomhásban merengő halálraítélthez lett hasonló, akinek utolsó napjai nincsenek megszámlálva. Ma sem mondhatni ugyan, mintha könnyű volna megszámlálni azokat a napokat. amikor majd lassú, de általános költözködés fog megindulni ezeken a budai lejtőkön, a sárgára mázolt házak falépcsőiről, a szerény tabáni udvarokról, amelyeknek mélye, pincéi és elföldelt gödrei azonban egész bizonyosan régi idők harcos emlékeit fogják kivetni, kupámvágott török koponya mellett békésen heverő magyar szablyát. Egyelőre nincs még itt az az idő, amikor a huszadik század túrni. ásni. rombolni és építeni fog azon a történelmi földön, amelynek pompás vize hajdanában—danában annyi epikur-örömet okozott lubickolni szerető derék ás dicső pasáknak, de az uj ház az Attila-köruton halk harangkondulásként már jelzi, hogv ehhez a szigoru és kérlelhetlen mérnökmüvelethez közelebb vagyunk, mint voltunk tegnap s el fog jönni, akár akarjuk ezt mi, tabánpártiak. akár nem akarjuk. 
Vájjon miféle viszonyba kerülhet itt a veszteség a nyereséggel, mi jelenthet többet: a régi szépség, amely elmegy, vagy az uj, amely érkezik helyébe? Nehéz, sőt nem is lehet felelni rá. Nekünk mindenesetre az az arc kedves, amely előttünk van: Tabán mai arculata, amely tegnapelőtt. nagyanyáink postakocsin nászutazó idején ugyanilyen volt. Mi az utcák hirtelen szögbe szaladó rendjét. a házfalak, öblös kapuk, kémények, éles kiszögellések képét s a körülöttük és mögöttük folydogáló élet kimért ritmusát úgy szeretjük. ahogy megszoktuk. Sajnálni fogjuk, ha majd eltűnik, mint ahogy hosszan szokás nézni az álomképszerüen távozó díszletek után. De ha konzerválni kétségkívül lehetne s konzerválni érdemes is volna egynémely részletét _ —- például a templomot az előtte lévő tér és házfront zárt kis egységében —. az egész kispolgári Tabán sorsa mégsem lehet más, mint amire ítélve van. S ez jól van így, főleg persze akkor, ha az. amit az új építők tervezőplajbásza és körzője ideteremt, valóban szépség lesz. Képzeletüktől, izlésüktől, találékonyságuktól függ, hogy ez miként fog sikerülni, de csak akkor sikerülhet, ha azokból a princípiumokból születik, amelyeket a régi Tabán pallóra! és ácsmesterei főiskolai oklevél nélkül is tudtak és respektáltak. Az első számú elv: a talaj alakulásának döntő számbavétele. Tisztelni kell a hegyet, amelynek háta az otromba háztömegeket, elterpeszkedő monstrumokat nem tűri szívesen, távlataival, kanyargó vonalával viszont szinte kínálja magát, hogy az uj építők az uj idők ízlése szerint, de továbbra is azt varázsolják ide. amit a tabáni földbe makacsul kapaszkodó házacskák világa képvisel: festői utcahatásokat. enyhe lugast az idilli, szabad udvart a napfény számára, otthonjait a jó alvásnak. a. baráti poharazásnak, szivek ábrándjának ás lágy zongoraszónak. 

Dömötör István A mai Tabán

2019. február 27., szerda

ÉNEK A VASPARIPÁRÓL ANNO 1926


  Uj Nemzedék Uj Nemzedék, 1926. október (8. évfolyam, 222-248. szám)1926-10-16 / 235. szám

_ (Ének a vasparipáról.) Valamikor régen, amikor még mutatóba pöfögött az autó s a soffőrök magyar kocsisnak öltözve feszítettek a bakon más volt a romantika: 
a sötét éjszakába nem szúrta be fényességés szemét a roflektor s az ifjak, akik keleténél gyorsabban akarták helyüket változtatni, lóháton vágtattak a messzi csárdák, halászkoesmák és mulatók felé. Fa derekához kötötték a lovat, amely türelmesen várta a hajnalt, hogy megszabaduljon a nagy mozdulatlanságból. 
A lovagok lovon jártak és tekintélyt tartottak: duellumokat vivtak a lövöldében és rajongó tisztelettel viseltetének szivük hölgye iránt. Azóta azonban elmúlt minden: a lovagok mo- torbiciklire görbülnek, párbajaikat vértelenül bonyolítja le a párbajiroda, sziveik hölgye pedig mögöttük guggol a motorbicikü ülésére s szédületes iramban robognak a kanyargós utakon, elütvén a kóbor kutyákat. A motor- bicikli megváltoztatta az ifjak szerelmi életét:
 Könnyüvérü hölgyek kapaszkodnak két vállukba, vagy süppesztik bele miagukat az oldalülésbe s esténkint, amikor a Marada bácsinál felnyög a harmonika, benzines futással jönnek a biciklik, amelyeket odapányváznak az öreg eper fa alá s a tabáni uj generáció ellenséges szemmel nézi a pöfögvenyeket, amelyek elverik á csendes utcáról a hallgatást, a hangulatot, megfojtják az őszi szél sóhajtását, megváltoztatják a leányzók erkölesét, mert hiszen most már nem lóhátas robogóéról álmodnak, hanem motoros rohanásról, amelyre példát adnak a lipótiak, kinek hölgyei merészen lemeztelenített lábszárral iramlanak Isten tudja merre! A motoros bicikli tesz tönkre mindent. Elharapja a hallgató esték csendességét, tolakodó, szemtelen íveléssel dnrrog végig utcákon, amelyeken ennekelőtte andalogtak. Mindenütt ott van, mindenüvé eljut s az öreg asszonyok, akik ifjúságukban csak síneken láttak mozogni gépet, keresztet vetnek, mint amikor a gonosz kisérti őket. Pedig nem is gonosz, csak utálatos. Idegen. Idegen a hangja, formája, mozgása, célja, idegen aki rajta ül. De sokasodik, mind több lesz belőle s mi régi emberek riadtan térünk ki neki, mint ahogy a gyilkosnak szokás: gyilkosnak, aki megölte a csendet, az utcák álmodását s megölte a sok-sok elmúlt romantikát.

2019. február 26., kedd

BOCSKAI TÉR SARKÁN


Árok  köz és Bocskai tér  sarka fényképen....


Zóraád Ernő akvarelljén...Guzsik Ödön  ilyennek látta...Csallóközi Farhas Ferenc nézőpontja....

2019. február 25., hétfő

2019. február 23., szombat

MÁTRAI VILMOS: ARANYKAKAS ÉS ARANYKACSA UTCA SARKAA festmény eredeti helyszíne korabeli fotón:_az  üzlet előtérben közelről:ugyanez ismeretlen festő által.

2019. február 18., hétfő

TABÁN PRO & KONTRAPRO 
Uj Nemzedék, 1931. szeptember (13. évfolyam, 197-221. szám)1931-09-08 / 203. szám


A Tabánban lebontottak két éktelenül rozoga viskót, amelyek már éppen egymásra és szegény lakókra akartak dőlni afölötti bánatukban, hogy az illetékesek nem akarják őket észrevenni. Nosza, megindult egyik-másik lapban a műjajveszékelés, hogy így oda a romantika, úgy oda a hangulat.
Az ember éppen sírva akar az asztalra borulni bánatában, amikor kiderül, hogy a bontásnál az élő patkányok ezrei és a döglött macskák százai kerültek elő, sőt egy pár emberi koponya és lábszárcsont se igen szokott hiányozni, ami pedig annyira hozzátartozik egy-egy ilyen kedves régi házban az igazi romantikus hangulathoz. Hát én igenis bátran szembenézek ezzel a romantikasiratással és nem vagyok hajlandó együtt énekelni a manikűrös lányokkal és ifjú cipészekkel, hogy

„Este nyolckor kis babám, vár a csöndes vén Tabán"!

Ellenkezőén, én azon a szerény véleményen vagyok,
 hogy este nyolckor a  fent  leírt kis baba menjen haza harisnyát stoppolni és csak hagyja nyugodtan tovább várni a csöndes Vén Tabánt a hozzávaló ifjú cipésszel együtt, mert a Tabán vénnek ugyan elég vén, csöndesnek azonban egyáltalán nem mondható, sőt, ha már benne vagyunk, meg kell mondanom úgy a szóbanforgó kis babának, mint általában a meglettebb babáknak is, hogy a Tabánban majd minden házban kocsma van, schramlival, énekessel, cigánnyal felszerelve és hogy ott este 9 óra felé olyan zenei olim- piász kezdődik, hogy az ember a saját szavát sem hallja, nemhogy a szimpatikus segéd ur suttogó baritonját, amint éppen felfedezi a holdat, a csillagokat és azt a spriccert, amelyre meghívja ideálját.
Hát azért mondom. Ettől eltekintve, miután most már úgyis mindegy, megsúgom azt is, hogy abban a drága, cuki Tabánban nem hogy száz muskátlis ablak integetne, hanem egy se integet, annál kevésbbé, mert a legtöbb be van törve, már pedig ugyebár betörve nem lehet integetni. A tabáni kövezetről nem lehet azt mondani, hogy rossz, vagy elhanyagolt, ment egyáltalán nincs kövezet és magam is igazolhatom, hogy télen az a 10—30 ember, aki ott naponta kitöri a lábát teljesen jogtalanul szidja a fővárost, mert a főváros senkinek se mondta direkt, hogy menjen a Tabánba sétálni. Az egyetlen praktikus dolog az egész Tabánban, hogy nincs csatornázás. Ily módon akarják az illetkesek a patkányok elszaporodását megakadályozni és valóban sikerült is nekik elérni, hogy csatorna híján e kedves kis háziállatok a nyílt utcán szaladgálnak, ahol mindenkinek jogában van őket. agyon verni és hült tetemeiket győzelmi jelül háza elé kirakni.
Persze a főváros gondoskodik az utánpótlásról is, amennyiben a tulajdonképpeni tenyész- patkányoknak és telivér cickányoknak félig bedőlt pincéket és hatalmas gödröket tart fenn az utcák során, amelyekbe járókelőknek nem szabad belépniük és ha valaki mégis belelép, büntetésből másnap reggelig ott kell maradnia, úgy kell neki. Nem hivatalos személy létére, hogy mer belépni a székes főváros központi patkány üzemébe? Azt azonban meg kell hagyni, hogy megható az a ragaszkodás, az az összetartás és az a szolidaritás. amellyel a tabáni házak egymásiránt viseltetnek. Egymás átölelve, egymás vállára borulva álldogálnak és kedves nézni, hogy reszket mind ha egyet lebontanak közülök. Vannak, akik a bánattól összeroskadnak, némelyek, ha megjelennek a napszámosok, már maguktól dugába dőlnek. Tudok egy megindító esetet, amikor a Fehérsas-utcában egy házat bontani kezdtek, az Aranykakas-utcában egy vele egykorú ház (együtt nevelkedtek) ezt megtudva, öngyilkos lett. Beleugrott a saját pincéjébe. Borzalmas, de egyben felemelő gondolat. Hát ez volna az a régi romantikus Tabán, amelyhez Isten ments meg hozzányúlni, mert összedől a világ és kipusztulnak azok a kedves feketeszemü virgonc patkánykák, amelyek itt maradtak hirmoudónak abból a régi Pestből, a székesfőváros nagyobb dicsőségére.


 Fintor. KONTRA

Uj Nemzedék, 1931. április (13. évfolyam, 74-97. szám)1931-04-14 / 83. szám
— (A Tabán védelmében.) 

Panasszal fordultak hozzánk a derék, jó keresztény és jó hazafi tabániak, és megváltjuk: panaszuk jogos volt.
Mert a Stúdióból vasárnap délben Papp Jenő olyan zenével szolgált Heti Krónikájában a rádió tabáni hallgatóinak, amilyenre igazán nem számíthattak becsülettel szerzett és megérdemelt ebédjük mellé. Egyszerűen úgy állította oda a rádió minden budapesti, vidéki és külföldi hallgatója elé a Tabánt, mint ahol olyan vastagon vannak a pókhálók, hogy fehérneműt, lehetne szárítani rajtuk. mint ahol általában csak piszok van, amelyhez görcsösen ragaszkodnak is, s mintha a Tabán Budapest szégyene, legsötétebb proletárnegyede volna. Már pedig aki a Tabánt és a tabániakat ismeri, az tudja, hogy a Tabánban egyfelől már a háború előtt a fő város volt a, háziúr, ha tehát hiba van: az nem a kisajátított házak lakóié. Ezek közt a lakók közt állami és fővárosi főtisztviselők éppúgy akadnak, mint egyéb intellektuális elemek. De ha nem is lakik a Tabánban csupa bankdirektor vagy mágnás: az egyszerűbb tabániak lakásaiban is — a régi becsületes keresztény hagyományokhoz híven — olyan tündöklő tisztaság, olyan rend van, hogy azt akárki megnézheti. A Tabán egyik-másik zugát nagyobb rendben is tarthatná gazdája, a főváros, de azért így sem lehet a Tabánt általában egy kalap alá fogni sem a Dob- utca vagy a Rombach-utca ismert jelenségeivel, sem némely bérpaloták es proletárnegyedek viszonyaival.
A méltatlan és bántó kritika tehát érthetően nagy felzúdulást keltett a Tabánban, ahol igen sok hallgatója van a rádiónak, s a. városnegyed lakói reparációl fognak kívánni az előadótól, aki — nyilván tájékozatlanságból — így leszedte róluk a keresztvizet. Ezt a reparációt meg is érdemlik a tabániak, akiknek jó  hírneve védelmében készségesen adtunk helyet panaszuknak mi, akik a tabániakat ismerjük és szeretjük, becsüljük.

És különben is nem csak nyolckor, de dafke már este héttől is vár a csendes vén Tabán!!2019. február 16., szombat

EGY JÓ POHÁR SÖR MELLÉ SÓSKIFLI

TABÁN PRO ÉS KONTRAPRO 
Uj Nemzedék, 1931. szeptember (13. évfolyam, 197-221. szám)1931-09-08 / 203. szám


A Tabánban lebontottak két éktelenül rozoga viskót, amelyek már éppen egymásra és szegény lakókra akartak dőlni afölötti bánatukban, hogy az illetékesek nem akarják őket észrevenni. Nosza, megindult egyik-másik lapban a műjajveszékelés, hogy így oda a romantika, úgy oda a hangulat.
Az ember éppen sírva akar az asztalra borulni bánatában, amikor kiderül, hogy a bontásnál az élő patkányok ezrei és a döglött macskák százai kerültek elő, sőt egy pár emberi koponya és lábszárcsont se igen szokott hiányozni, ami pedig annyira hozzátartozik egy-egy ilyen kedves régi házban az igazi romantikus hangulathoz. Hát én igenis bátran szembenézek ezzel a romantikasiratással és nem vagyok hajlandó együtt énekelni a manikűrös lányokkal és ifjú cipészekkel, hogy

„Este nyolckor kis babám, vár a csöndes vén Tabán"!

Ellenkezőén, én azon a szerény véleményen vagyok,
 hogy este nyolckor a  fent  leírt kis baba menjen haza harisnyát stoppolni és csak hagyja nyugodtan tovább várni a csöndes Vén Tabánt a hozzávaló ifjú cipésszel együtt, mert a Tabán vénnek ugyan elég vén, csöndesnek azonban egyáltalán nem mondható, sőt, ha már benne vagyunk, meg kell mondanom úgy a szóbanforgó kis babának, mint általában a meglettebb babáknak is, hogy a Tabánban majd minden házban kocsma van, schramlival, énekessel, cigánnyal felszerelve és hogy ott este 9 óra felé olyan zenei olim- piász kezdődik, hogy az ember a saját szavát sem hallja, nemhogy a szimpatikus segéd ur suttogó baritonját, amint éppen felfedezi a holdat, a csillagokat és azt a spriccert, amelyre meghívja ideálját.
Hát azért mondom. Ettől eltekintve, miután most már úgyis mindegy, megsúgom azt is, hogy abban a drága, cuki Tabánban nem hogy száz muskátlis ablak integetne, hanem egy se integet, annál kevésbbé, mert a legtöbb be van törve, már pedig ugyebár betörve nem lehet integetni. A tabáni kövezetről nem lehet azt mondani, hogy rossz, vagy elhanyagolt, ment egyáltalán nincs kövezet és magam is igazolhatom, hogy télen az a 10—30 ember, aki ott naponta kitöri a lábát teljesen jogtalanul szidja a fővárost, mert a főváros senkinek se mondta direkt, hogy menjen a Tabánba sétálni. Az egyetlen praktikus dolog az egész Tabánban, hogy nincs csatornázás. Ily módon akarják az illetkesek a patkányok elszaporodását megakadályozni és valóban sikerült is nekik elérni, hogy csatorna híján e kedves kis háziállatok a nyílt utcán szaladgálnak, ahol mindenkinek jogában van őket. agyon verni és hült tetemeiket győzelmi jelül háza elé kirakni.
Persze a főváros gondoskodik az utánpótlásról is, amennyiben a tulajdonképpeni tenyész- patkányoknak és telivér cickányoknak félig bedőlt pincéket és hatalmas gödröket tart fenn az utcák során, amelyekbe járókelőknek nem szabad belépniük és ha valaki mégis belelép, büntetésből másnap reggelig ott kell maradnia, úgy kell neki. Nem hivatalos személy létére, hogy mer belépni a székes főváros központi patkány üzemébe? Azt azonban meg kell hagyni, hogy megható az a ragaszkodás, az az összetartás és az a szolidaritás. amellyel a tabáni házak egymásiránt viseltetnek. Egymás átölelve, egymás vállára borulva álldogálnak és kedves nézni, hogy reszket mind ha egyet lebontanak közülök. Vannak, akik a bánattól összeroskadnak, némelyek, ha megjelennek a napszámosok, már maguktól dugába dőlnek. Tudok egy megindító esetet, amikor a Fehérsas-utcában egy házat bontani kezdtek, az Aranykakas-utcában egy vele egykorú ház (együtt nevelkedtek) ezt megtudva, öngyilkos lett. Beleugrott a saját pincéjébe. Borzalmas, de egyben felemelő gondolat. Hát ez volna az a régi romantikus Tabán, amelyhez Isten ments meg hozzányúlni, mert összedől a világ és kipusztulnak azok a kedves feketeszemü virgonc patkánykák, amelyek itt maradtak hirmoudónak abból a régi Pestből, a székesfőváros nagyobb dicsőségére.


 Fintor. KONTRA

Uj Nemzedék, 1931. április (13. évfolyam, 74-97. szám)1931-04-14 / 83. szám
— (A Tabán védelmében.) 

Panasszal fordultak hozzánk a derék, jó keresztény és jó hazafi tabániak, és megváltjuk: panaszuk jogos volt.
Mert a Stúdióból vasárnap délben Papp Jenő olyan zenével szolgált Heti Krónikájában a rádió tabáni hallgatóinak, amilyenre igazán nem számíthattak becsülettel szerzett és megérdemelt ebédjük mellé. Egyszerűen úgy állította oda a rádió minden budapesti, vidéki és külföldi hallgatója elé a Tabánt, mint ahol olyan vastagon vannak a pókhálók, hogy fehérneműt, lehetne szárítani rajtuk. mint ahol általában csak piszok van, amelyhez görcsösen ragaszkodnak is, s mintha a Tabán Budapest szégyene, legsötétebb proletárnegyede volna. Már pedig aki a Tabánt és a tabániakat ismeri, az tudja, hogy a Tabánban egyfelől már a háború előtt a fő város volt a, háziúr, ha tehát hiba van: az nem a kisajátított házak lakóié. Ezek közt a lakók közt állami és fővárosi főtisztviselők éppúgy akadnak, mint egyéb intellektuális elemek. De ha nem is lakik a Tabánban csupa bankdirektor vagy mágnás: az egyszerűbb tabániak lakásaiban is — a régi becsületes keresztény hagyományokhoz híven — olyan tündöklő tisztaság, olyan rend van, hogy azt akárki megnézheti. A Tabán egyik-másik zugát nagyobb rendben is tarthatná gazdája, a főváros, de azért így sem lehet a Tabánt általában egy kalap alá fogni sem a Dob- utca vagy a Rombach-utca ismert jelenségeivel, sem némely bérpaloták es proletárnegyedek viszonyaival.
A méltatlan és bántó kritika tehát érthetően nagy felzúdulást keltett a Tabánban, ahol igen sok hallgatója van a rádiónak, s a. városnegyed lakói reparációl fognak kívánni az előadótól, aki — nyilván tájékozatlanságból — így leszedte róluk a keresztvizet. Ezt a reparációt meg is érdemlik a tabániak, akiknek jó  hírneve védelmében készségesen adtunk helyet panaszuknak mi, akik a tabániakat ismerjük és szeretjük, becsüljük.

És különben is nem csak nyolckor, de dafke már este héttől is vár a csendes vén Tabán!!TIBAI TAKÁTS JÁNOS