1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2014. január 30., csütörtök

AZ ÖNGYILKOS FŐHERCEG, A PROSTITUÁLT MEG AZ IFJÚ BÁRÓNŐ ESETE

Százhúsz éve, hogy a harmincadik évét éppen csak betöltött Rudolf koronaherceg – azaz Habsburg-Lotharingiai Rudolf Ferenc Károly József –, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse az általa két évvel korábban megvásárolt mayerlingi vadászkastélyban 1889. január 30-án lelőtte szeretőjét, Vetsera Mária bárőnőt, majd önmagával is végzett. Halála hatalmas megdöbbenést váltott ki Monarchia-szerte.


       Rudolf 1858. augusztus 21-én született Alsó-Ausztriában, az uralkodói család laxenburgi kastélyában, Ferenc József osztrák császár és de facto magyar király és felesége, a mindkét ágon a bajor királyi családból származó Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia egyetlen fiaként. Az többé-kevésbé köztudott, hogy Rudolf szülei egymás elsőfokú unokatestvérei voltak – azaz Rudolfnak a szokásos nyolc helyett csak hat dédszülője volt –, viszont tovább színesíti a képet, hogy Erzsébet szülei is egymás rokonai voltak: nemcsak apja volt Wittelsbach, hanem anyja is. A trónörökös idegi érzékenysége és kedélybetegsége minden valószínűség szerint az európai uralkodóházakban egyébként nem szokatlan többszörös rokonházassággal is magyarázható.Rudolf 1888 körül
© Wikipedia
Rudolfot apai nagyanyja – egyben anyai nagyanyjának nővére; ezért a csak hat dédszülő –, a szigorú és végletesen konzervatív Zsófia főhercegné – 1848-ban az egyetlen férfi a Habsburg-Lotharingiai házban, ahogy a kortársak találóan nevezték – nagyon korán elszakította Erzsébettől és neveléséről saját maga gondoskodott. Ez a nevelés a francia származású Gondrecourt Lipót gróf, Rudolf nevelője jóvoltából időnként szadisztikus formát öltött. Gondrecourt gróf a gyenge és ideges természetű gyermekre a legszigorúbb katonai kiképzési módszereket alkalmazta. A hatéves koronaherceget éjszaka pisztolylövésekkel felriasztotta, hosszú éjszakai menetekre vagy az esőben való, zokszó nélkül elviselendő álldogálásra kényszerítette. E pedagógiai balfogások súlyosan veszélyeztették a kisfiú testi-lelki fejlődését. Erzsébet azonban 1865-ben a nagynéni-anyós Zsófiával szemben a sarkára állt, Gondrecourt grófot eltávolíttatta és Latour József grófra bízta a koronaherceg nevelését. Latour gróf vezetésével Rudolf egy kimondottan liberális tanári kar kezébe került. Még az is előfordulhatott, hogy a technikai-természettudományi tárgyakat a zsidó Siegfried Marcus tanította.

Mélyülő ellentétek
Rudolf világképét nagyban befolyásolták Nyugat-Európában tett utazásai. Nagy-Britanniában jelentősen bővítette ismereteit a gazdaságról és a modern politikai rendszer működéséről. Mindezek a hatások egyre jobban elmélyítették a király-császár és a koronaherceg ellentéteit. Az sem kedvezett a kapcsolatuknak, hogy a már kisgyerekkorától erősen militarista Ferenc Józseffel szemben Rudolf – bár apja nyomására kadét, majd katona volt – nem szívlelte a hadsereget. Annál inkább vonzódott a madártanhoz: afrikai kutatásai alapján írt ornitológiai publikációi szakmai körökben megbecsülést váltottak ki. A világhírű német zoológus, Alfred Brehm ösztökélésére Rudolf belekezdett Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című kötetsorozat kiadásához is, melyben sok cikknek maga volt a szerzője is.

Rudolf és apja között huszonnyolc év volt a korkülönbség, tehát nyilvánvaló volt, hogy amennyiben Ferenc József sokáig él, Rudolf sem lesz már fiatal, mikor trónra kerül. Ilyenkor az uralkodó bölcs meggondolással megtalálhatja a módját annak, hogy fiát bevonja a kormányzásba. Az ifjú koronaherceg ugyan hétéves korától kiváló, a jövendő uralkodásra alaposan előkészítő nevelésben részesült, apja az uralkodás gyakorlati rejtelmeibe mégsem avatta őt be. Ferenc Józsefnek az volt a véleménye, hogy egy katona ne politizáljon. A Ferenc József és Rudolf közti politikai ellentéteket nem lehet a generációs különbségekkel magyarázni. A Rudolfnál öt hónappal fiatalabb Vilmos porosz herceg például majdnem ugyanolyan konzervatív volt, mint Ferenc József.

Rudolf – álnéven persze – gyakran publikált politikai cikkeket a szabadelvű Neues Wiener Tagblattban, rendszeresen bírálva Eduard Taaffét, Ausztria 1879 és 1893 közti miniszterelnökét, egyben Ferenc József gyerekkori jó barátját. Liberális szimpátiái és kapcsolatai miatt a titkosrendőrség rendszeresen megfigyelés alatt tartotta Rudolfot.

                                     Rudolf és Stefánia

1881. május 10-én Rudolf elvette feleségül Stefánia belga királyi hercegnőt, II. Lipót belga király és Habsburg-Lotharingiai Mária Henrietta lányát. Mivel Mária Henrietta a magyar nádori címet 1796 és 1847 között viselő József főherceg legkisebb gyereke volt – hatvan (!) év volt köztük a korkülönbség –, részben Pest-Budán, részben az alcsúti családi birtokon gyerekeskedett és anyanyelvi szinten tudott magyarul. A magyartudást átadta lányának, Stefániának is. Mivel Rudolf II. Lipót német-római császár és magyar király – nem tévesztendő össze az előbb említett belga királlyal – ükunokája, József nádor pedig a fia volt, így Stefánia személyében a másod-unokanagynénjét vette a trónörökös nőül.

Anyja szerint jobbat érdemelt volna

Erzsébet nem rajongott menyéért. Mélységesen lenézte Stefániát, akit jelentéktelennek talált, s akiről úgy vélte, hogy színes és sokoldalú fia szellemi igényeinek nem lesz képes megfelelni. A házasság az első években ennek ellenére sikerültnek látszott. Hamarosan kiderült azonban, hogy Rudolf figyelmét a családi élet nem tereli el azokról a problémákról, amelyek trónörökösi mellőzöttségéből és a kormányzó körökkel szembeni ellenszenvéből adódtak.

1883. szeptember 2-án megszületett Rudolf egyetlen törvényes gyereke, Erzsébet Mária. Több gyerek azonban nem született. Állítólag azért nem, mert Rudolf, aki különféle prostituáltakkal tartott fenn kapcsolatokat, meddőséget okozó nemi betegséggel fertőzte meg feleségét. (Rudolf több törvénytelen gyereket hagyott hátra, anyjaik hallgatását az udvar jelentős összegekkel vásárolta meg.)                                  Vetsera Mária
© Wikipedia
Rudolfot 1888-ban, egy bécsi lóversenyen unokatestvére, Larisch-Wallersee Mária Lujza grófnő – Erzsébet királyné testvérének, Lajos bajor hercegnek a lánya – bemutatta barátnőjének, az 1871-ben született Vetsera Mária bárónőnek, a Pozsonyból származott néhai Vetsera Albin báró ausztriai diplomata lányának. A fiatal bárónőnek magyar, német, görög, angol, olasz és valószínűleg délszláv vér csörgedezett az ereiben. Hogy Vetsera Mária Rudolfba szeretett-e bele, vagy a Habsburg-Lotharingiai ház körüli pompa imponált-e neki, esetleg mindkettő, nem tudni, mindenesetre hamar viszonyuk lett. (Bő tíz évvel korábban Rudolf Vetsera Mária anyjával, az akkor harminc körüli Baltazzi Ilonával is viszonyt létesített.)
Rudolf házassága ekkorra már teljesen tönkrement, az uralkodói család mély katolicizmusa, valamint a várható diplomáciai botrány miatt azonban a válás teljesen irreális volt. A csüggedt lelkivilágú trónörökös elfogadta Vetsera Mária közeledését, de prostituáltakkal is kapcsolatot létesített: közülük kiemelkedett Mizzi Kaspar, aki kizárólag a magasabb bécsi körökből kereste a kuncsaftokat és akit Rudolfhoz valószínűleg kölcsönösen szoros érzelmi szálak fűztek; az biztos, hogy Kaspar Rudolf bizalmasa volt.Mizzi Kaspar

Rudolf 1889 elejére úgy döntött, hogy véget vet életének. Az öngyilkossághoz érzelmi társat keresett magának, aki vele együtt menne a halálba. Első kiválasztottja Mizzi Kaspar volt, aki azonban huszonöt évesen nem szándékozott meghalni, viszont minden tőle telhetőt megtett, hogy Rudolf öngyilkosságát megakadályozza: többször is tájékoztatta a rendőrséget a trónörökös öngyilkossági terveiről. Egyes források szerint még Eduard Taaffe miniszterelnökhöz is bejutott, hogy Rudolf életét megmentse, de sehol sem járt sikerrel, bejelentéseit nem vették figyelembe. Valószínű, hogy az öngyilkossági terv komolyan vétele annak a ténynek elfogadását jelentette volna, hogy a trónörökös elmebeteg. Ilyesmire utaló bejelentést azonban senki sem merészelt Ferenc Józsefnek tenni. Rudolf 1889. január 27-én találkozott utoljára Mizzi Kasparral. Az éjszakát együtt töltötték, ekkor találkoztak utoljára. A koronaherceg végrendeletében harmincezer akkori – azaz körülbelül nyolcvanmillió mai – forintot hagyott rá.

A Vasárnapi Újság 1889 február 2-i száma gyászkeretben tudósít Rudolf főherceg haláláról:


"MEGRENDÍTŐ az a csapás, mely január 30-ának reggelén az uralkodó családot s vele együtt a monarkhia összes népeit 
sújtotta. A hir, mely a délutáni órákban érkezett, mintha rettegett volna egyszerre tudatni a valót, nem mert rideg határozottsággal lépni föl. Elő­ször csak annyit jelentett, hogy «nagy szeren­
csétlenség érte a monarkhiát.» A nyomában érkező hirek már sejteni engedék, hogy az uralkodóház kebelében történt valami rettentő dolog. Csakhamar aztán hire jött, hogy Rudolf trónörökös főherczeg elhunyt."  

Halála körülményeit természetesen nem hozták nyilvánosságra, csak évek múlva derült ki a feltehető igazság, bár sokan ma is vitatják   Rudolf a ravatalon

Forrás:hvg.hu 2009 jan.30

2014. január 29., szerda

REINDL LUDOVIKA, A NEMZET CSALOGÁNYA


Született:
1850. szeptember 8. Rimaszombat
Elhunyt:
1926. január 18. Budapest,
Gyermekei: Sándor és Sárika

Édesapja Reindl Sándor honvéd őrmester, édesanyja Ponti Lujza színésznő. Reindl Sándor nagyváradi érettségi bizonyítvány megszerzése után, 19 évesen, belép a császári hadseregbe. Nyíregyházán állomásozott a délceg katonatiszt, aki messzeföldön híres volt nótázásairól, s egy kirándulás alkalmával találkozik Ponti Lujza színésznővel s egymásba szeretnek. Mindkét oldalon ellenezik a szülők a házasságot, ám a szabolcsmegyei Pazony községben, 1848. február hó 24.-én mégis megköttetik az. Reindl kauciója nem lévén, kilép a császári hadseregből, ám három hét múlva a szabadságharc szele végigsöpör szabolcson is, s a haza védelmében beáll huszártisztnek. Reindl Sándor szabadságharcos őrmester az 1849-es fegyverletételt követően, sokakhoz hasonlóan bujdosásra kényszerül, és a bujdosás egyik állomásaként találkozik, a Láng Boldizsár vezette vándor színházi társulattal. Befogadják és Várai Sándor álnéven színésznek áll. Feleségével együtt járják a felvidéket a társulattal. Losoncról tart az ekhós szekérkaraván Rimaszombat felé, amikor a várandós Ponti Lujza Rimaszombat első lakóházában, Marczel József csizmadia-mester házában, megszüli kislányát, Reindl Ludovikát.
születési anyakönyvi kivonat pontos szöveg másolata:

1850. 8. Septembris.
Ludovica, Parentes: Alexander Reindl. et.
Aloise Ponti: cath. theatrista,
Patrini: Ladislaus Török, Francisca Darvas.
Rimaszombat, 29, Septembris
Stephanus Findura administrator.


                   Blaha Lujza a "Piros bugyelláris"-ban

Édesanyja után mindenki Lujzinak hívta, amit élete végéig meg is tartott. A társulat szinte saját gyermekének tekinti. Prielle Cornélia, aki szintén ennek a színtársulatnak a tagja, ölében dajkálja. Öt évesen már apróbb színpadi szerepeket kap. Gyerekkora a vándor társulattal telik, csillagos ég kísérte tavaszon épp úgy, mint a csikorgó hidegű teleken. Egyre több szerephez jut, és kiváló énekhangja révén sikereket arat. "Cukorbaba"-ként emlegetik ám a cukorbaba élete csupa nélkülözés és létbizonytalanság.
" Két dologra vágytam - nyilatkozza később a kezdetekre utalva Blaha - Cipóra és Cipőre... annyit tudok, hogyha ha belesülök, nem kapok vacsorát. Ezt apa minden nap tízszer is elmondta. Ettől félek a legjobban, és a borzasztó félelem miatt nincs lámpalázam"
A "dalos Lujzi", ahogy hívják vándorszínész társai, hétévesen még nem jár iskolába, írni olvasni Kápolnai János énekestől tanul.
Édesapja álnevét választja vezetéknévül, s Várai Lujzaként lép fel. Édesapja 1856-ban Kassán, előadás közben meghal (Lujzi hat és fél éves). A fiatalon árvaságra jutott gyermeket 1857-től gyámapja, Kölesi Antal nevelte, aki Győrben a színház díszletfestője s maga is özvegy, s három gyerek apja. 1865-ig az Ő nevén szerepelt. Kölesi Lujzaként játszotta 1858-ban Győrött, Csabay Pálnál élete első felnőtt szerepét is. Rimaszombaton, majd tehetségét korán felismerve 1863 szeptemberében fellépett, s 10 sikeres napon át szórakoztatta csodagyerekként a budai Németszínház közönségét.
Felszabadult, kedves, tiszta éneklésére felfigyel a szakma, és Sipos Károly színigazgató, a szabadkai színházba szerződteti a 15-éves Ludovikát, vagy ahogy a címlapokon akkor szerepel: Kölesi Lujzát. Az előadásokat katonazenekar kísérte, Blaha János vezényletével. Cseh származású (Jan Blaha) Osztrák katonaember volt, magyarul nem beszélt. Felismeri a tehetséget az ifjú színésznőben, s tanítatja és mai szóhasználattal élve: "manageli", az ifjú színésznőt. Blaha úr idővel feleségül veszi pártfogoltját (1865), s bár ifjú neje még két ízben házasodik később, hálából élete végéig a nevét viseli. (1875-ben hozzá megy Soldos Sándor földbirtokoshoz, majd 1881-ben Báró Splényi Ödön felesége lesz)
1866-ban Debrecenbe szerződik, 100 ezüsforint gázsival a 16 éves Blaháné. Debrecenben, aztán hamarosan országos hírű primadonnává érik tehetsége, s bécsi vendégjátéka kapcsán az osztrák operettvilág színpadi köreiben is elismerést vált ki. Szerződést ajánlanak a Carelteather-be, de Blaháné kijelenti, hogy magyar színésznő kíván maradni. Visszatérve Debreceni éveihez, itt Nagyvárad és Debrecen közönségének kedvence lesz, a közben 19 évesen, 1869-ben megözvegyülő Blaháné. A pesti Nemzeti Színház igazgatója, a nagyhírű szerző és színész: Szigligeti Ede, igazgatása alatt áll. Szigligeti hall a dereceni nevezetes Blaháné felől, s leküldi rendezőjét Paulay Edét "vizitre", majd 1870 januárjában maga is megnézi, és szerződést ajánl fel színházában Zichy Jenő támogatásával, s így a 21 éves Blaha Lujza a nemzeti Színház tagja.
Szigligeti Ede által küldött megkereső levél szövegmásolata:

Nemzeti Színház - 329/1870. szám.

T. cz. Blaháné- kölesi Lujza
asszony Ő nagyságának
Debrecen.

A Nemzeti Színház ideiglenes igazgatóságának rendeletéből van szerencsém 
Nagyságodat a pesti nemzeti Színházhoz lehető legrövidebb idő alatt történendő 
s állandó szerződtetésre vezethető vendégszereplésre kérni fel.
Ha az igazgatóság szándéka Nagyságod óhajtásával találkozik, 
úgy méltóztassék kijelenteni a darabokat, melyekben föllépni kívánna s meghatározni az időt, 
melyben Pestre jöhetne. 
Nagybecsű válaszát kérve, megkülönböztetett tisztelettel maradtam 
Pesten, február 4.-én 1870.
Nagyságod alázatos szolgája
Csepregi Lajos.Első fellépését, mint a Nemzeti Színház tag: - 1871. május 7.-én, vasárnapi napon, a "Tündérlak Magyarhonban" c. népszínműben Marcsa szerepét, soha sem felejti el. Rengetegen érkeztek Debrecenből és Nagyváradról, félő volt, hogy botárnyba fullad, a "hűtlennné" lett debreceni sztár első pesti szereplése. Az előadás végén csend fogadta a tapsrendre kijövő művészeket, ám fütty helyett ováció fogadta végül a primadonnát, s ezzel megindulhatott karrierjének második nagy korszaka, a pesti Nemzeti Színházban.
Budapest némi "ellenállással" fogadja a primadonnát, de egyszerű, üde játéka hamar áttöri ezt az ellenérzés és igen gyorsan rabul ejti a pesti nézőközönséget. A sajtó erős kritikával mérsékeli az előadások kirobbanó sikereit. Darabról darabra azonban a sajtó is elismeréssel szól Blaháné, rabulejtő tehetségéről.

"... Blahánénak, a Nemzeti Színház oly általánosan, s oly méltán kedvelt népszínmű-énekesnőjének a Finom Rózsi nem egyetlen kitűnő szerepe. Valamennyi népszínműben Ő a királyné parasztruhában, még a "Nagyapó"-ban is, ahol mint parasztlány a legkedvesebb, A "Szökött katona" Julcsájában a czifra pesti ruhából visszavágyik a falusi ingvállba s a városi társalgásnál sokkal jobban rámegy a szája a nemzeti dalra. A "Huszárcsíny" markotányosnéja, a "Tündérlak" Marcsája, a "Csikós" Rózsija s a többi mind, mind oly nekivalók, mind oly egész, oly kedves bennök, hogy aki látta, s hallotta, sohase megy ki a fejéből. A "Háromszéki lányok" Katicája, a székely katona-lányok eredetiségével lep meg, mely székelyes kiejtésében épp oly határozottan nyilatkozik, mint gyönyörű dalaiban. A "Panna-asszony" Ceciljeként légies finomságával igazi természetességet egyesít." 

- Vasárnapi Újság - 1875 - januári száma.
1875. augusztusában Egerben vendégszerepel, s ezen közben megismerkedik runyai Soldos Sándorral, miskolci földbirtokossal, aki megkéri a kezét. 1875. szeptember 20.-án, a Budapesti belvárosi templomban hatalmas érdeklődés közepette házasságot köt Soldossal. Innentől fogva Soldosné Lujza néven szerepel a színlapokon.1875-ben felépül a Népszínház a mai Blaha Lujza téren, később Nemzeti Színházként is szerepel ugyanez az épület, melyet a Metró építéskapcsán bontanak le az 1960-as évek közepén.

Ebben a Népszínházban lett aztán a népszínműveknek első sztárja Blaha Lujza idővel. Azt a helyet, ahol ez a Népszínház állt, (addigra már javában Nemzeti Színháznak nevezték), ezt a teret a főváros Blaha 70. (1920), s születésnapjának tiszteletére, róla nevezte el. Lakásának erkélyéről odalátott a színházára.
A Népszínház felépültével a Nemzeti kettéválik. A prózai tagozat marad a Nemzeti épületében, míg a népszínmű, és a zenés műsorok a Népszínház szinpadaira kerülnek. Öt évi 8000 forint fizetéssel leszerződik a Népszínműhöz.Tóth Kálmán: "Az ördög párnája" c. bohózattal kezd a Népszínműben, majd tengernyi szerep várja, amelyekben zajos sikereket arat. Lecoq:"Angot asszony lánya" első operett fellépése, amelyet számos követ. A népszínmű nemzeti jellege szemben állt a francia és német és osztrák operettekkel, amik viszont igen kedveltek voltak akkoriban. Blaha elvitathatatlan érdeme ezen operetteknek magyar közvetítésében van. Az addigra már Pest városában három jól működő németszínház ellensúlyozása a Nemzeti és a Népszínházra hárult. Blaha mindenkit elvarázsoló személyisége, énektechnikája valósággal áthódította a közönséget ezekből a német színházakból, és a tulnyomórészt németül beszélő Pest közönségénél a magyar érzés és kultúra iránti olthatatlan szeretetet támasztotta fel, hamvadó poraiból.

"Itt mutatkozik Blaháné nagy kultúrális munkája, amely túlemeli Őt a még oly ünnepelt színészek sorából is és valóban a nemzet csalogányává avatja. Pest németajkú lakossága tódul a Népszínházba magyar dalra, magyar szóra. Az Ő páratlan művészete nagyobb kultúrmissziót teljesített a maga idejében, mint egy sereg törvény, amely az új Magyarország s főleg az új Budapest megmagyarosításán munkálkodott" - írja visszaemlékezésében, a Nemzeti Színház egykori igazgatója, Porzsolt Kálmán 1926-ban.

Operett, népszínmű, opera, dráma mindegy volt Soldosné tarolt, sikert sikerre halmozott, az évek során.
"Isten kegyeltje volt és úgy élt a reája bőségesen kiáradó malaszttal, hogy belőle ezreknek juttatott."

1879-ben négyévi házasságot követően, békében elválik Soldostól.
Ez időtájt vitába keveredik az új igazgatóval, aki túlzottnak tartja anyagi követeléseit. Evva Lajos, számos ifjú színésznőt szerződtet Soldosné "egyeduralmának" oldására. A közönség nyomására a bizottmány kötelezte Evvát, hogy egyezzen meg Blahánéval. Így Blaháné új feltételekkel, 14 000 forintért 10 hónapi fellépéssel a Népszínház társulatának tagja marad. Közben több külföldi turnén vesz rész. Párizsi fellépései kapcsán írja a Le Figaro: "...Szép asszonyom, jöjjön ki Párizsba és tanítsa meg a francia színésznőket, hogyan kell francia operettet játszani..."

1880as év végén gyöngyösi jótékonysági koncerten megismerkedik Báró Splényi Ödönnel, s 1881 február 26.-án megesküsznek. 1883 májusában hosszabb időt tölt bécsben, előadások sorát adja, a kritika a legmagasabb dícséretben részesíti. 1885-ben egy rövid évad erejéig a Várszínházhoz szerződik, majd visszatér 1885-ben a Népszínműhöz.
1886-ban a szerb háború idején jótékonysági hangversenyt ad a sebesültek javára, s Milán Szerb Király Natália-aranyéremmel tünteti ki.
Blaháné a népszínművekben állandó partnerével, Tamássy Józseffel 1871 -től játszott. Valahogy ketten valamilyen új minőség létrehozásban tudtak eggyé válni a színpadon, egymás mellet két csillag ragyogott a magyar színpad egén: Tamássy és Blaháné. Egymást erősítették játékukkal, és addig hazai pódiumon nem látható duett, szinte minden darabjában teltházas sikert hozott a Színházba. Egy napon Blaha állandó partnerét, Tamássyt szélütés éri 1887. június 16.-án, elszegényedve jórészt a kollégák jószívű adományaiból él, féligmeddig lebénultan, majd 1892. szeptember 8.-án 55 éves korában végleg eltávozik. Blahát szinpadi társának elvesztése mélyen érinti, Vidor Pál vidám személyisége pótolja a pótolhatatlant.


  Blaha Lujza balatonfüredi nyaralójában


1887-ben megbetegszik, gyors orvosi beavatkozás menti meg életét.
1894-ben házat vásárol magának a visszavonulás éveire gondolva Balatonfüreden, az ideiglenes lakások, házak, bér helyiségek hontalanságait feloldva. Beleszeret a balatoni vitorlázásba, s "Olyan nincs" néven yach-ot vásárol. A Balaton levegője és a szabad szárnyalás a vízen, új távlatokat ad számára, és némiképp romló egészségi állapota számára, "ez a vizilevegő" jelentős változást eredményez.
1896-táján a visszavonulását tervezi, ám a majd 10 hónapos vidéki kőrútja során, soha nem látott ünneplésben van része, aminek hatására eláll ettől a tervétől.
1900-ban a Népszínház 25. éves fennállása kapcsán Díszelőadás-sorozatot tartanak, amelyeknek főszerepét Blaha adja, aki maga is 25 éves fennállását ünepeli hamarosan. A Blaha évforduló kapcsán előadott "Sárga csikó" c. népopera előadását követően az egyetemi ifjuság fáklyásmenettel hódolt az ünnepeltnek, míg I. Ferencz József koronás aranykereszttel tünteti ki, - a legnagyobb művésznőt, a magyar "bel canto" lángelméjét, a nemzet csalogányát - ahogy az a kitüntetéshez tartozó oklevélen áll.

1901-ben a Nemzeti Színház akkori igazgatója, Beöthy László, Keglevich intendáns javaslatára, Blaha Lujza kapcsán megteremti a "Nemzeti Színház örökös tagja" elnevezésű "intézményt", amelynek első tagjául választotják Blahát. Ez az intézmény állandó jövedelmet biztosít a tagjainak, életük végéig. (Tamássy féle sors elkerülése végett)
1901. júniusában Kassán, és augusztusban Balatonfüreden játszotta utolsó vendégszerepeit, továbbiakban a nyári vendégjátékoktól visszavonult.
1905.-ben Kada Elek:Helyre asszony c. darabjában játszik a Királyszínház színpadán, nagy sikert hozva a darabnak.
1906. novemberében Vidor Pál partnere, aki menetközben átvette a válságba került Népszínház igazgatását, öngyilkos lett a kusza színházi viszonyok miatt. Hosszas vajudást követően a Népszínházat összevonják a Nemzetivel, ami gyakorlatilag a népopera műfajának elhalását eredményezi. Blaha aki a népopera műfajában mozgott a legotthonosabban, most prózai szerepekben is bizonyítani kénytelen. 1909-ben Móricz: Sári biró-jában, vagy a "Lányom"-ban tündöklő alakítását a kritika és a nézők is egyaránt dícsérik. Férjének 1910-ben bekövetkezett halála azonban visszavonulásra készteti. Sokáig nem lép fel, s 1912-ben eljátssza a "Piros bugyelláris"-t néhányszor közkívánatra, majd utoljára Garamszeghy Sándor: Matyólakodalom c. darabjában lép föl, ám Blaha visszavonulása miatt kell levenni a műsorról.
Az I. világháború alatt néhányszor eljátszotta a Nagyamama-t, színházba azonban leginkább a Magyar Színházba járt ahol unokája Blaha Gitta szereplését követte nyomon.(Mikszáth:Szent Péter esernyője - női főszerep)
Utoljára 1923-ban lép színpadra a Városi Színházban, a Népszínház nyugdíjasai tiszteletére rendezett ünnepségen, de itt nem énekel.
A filmezéstől idegenkedett, zavarta a hangnélküliség, az erőteljes maszkírozás, a mozdulatok groteszksége. Visszavonulását követően egyszer mégis kamera elé áll. . 73 éves korában az Országos Színészegyesület örökös tagjává avatja.
Tulajdonképpen 1914-től visszavonultan él, nővérével, majdan Manci nevű kis unokájával, Balatonfüredi házát eladva, az un. "Szelényi"-házban levő lakásában.
Agyára húzódó betegsége egyre erősödött, szervezete legyengült, többnyire a lakásában élt. 1925. szeptember 25.-én ünnepelte meg a 75. születésnapját, cigányzenekar adott szerenádot, ám a nagyasszony hamar elfáradt, s visszavonult. Ablakából hosszan nézte egykori színházát. Egy végzetes tüdőgyullaldás vette le végleg a lábáról, amiből fölépült ugyan, de ágyhoz kötötten élt attól fogva haláláig.


1926. január 18.-án, 76-éves korában távozott a színész "Nagyasszony".
Blaha Lujza haláláról kibocsátott hivatalos gyászjelentés pontos szövegmásolata:

A Nemzeti Színház igazgatósága és személyzete nagy megilletődöttséggel és szomorúsággal jelenti, hogy özv. miháldi báró Splényi Ödönné, Blaha Lujza, a Nemezti Színház örökös tagja, a koronás érdemkereszt stb. tuljadonosa, ez év január 18.-án délelött hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt. Több mint öt évtizeden keresztül szolgálta a magyar színjátszást páratlan lelkesedéssel, odaadó szeretettel és a legszebb művészi eredményekkel.
Temetése a Nemzeti Színház előcsarnokából lesz 1926. január 20.-án, szerdán délután 3-órakor és a megboldogult földi maradványait a Köztemető-úti temetőben, a székesfőváros által adományozott díszsírhelyen helyezzük örök nyugalomra.

Budapest, 1926. január 18.-án

Temetése az országban százezres tömegeket mozdított meg. Ravatalánál kétszáz-fős cigányzenekar búcsúztatta a Nemzet Csalogányát, Jókai és Ady nyughelye mellett kapott örök szállást. Temetése méltó volt a nemzethez, és leginkább Kossuth Lajos, Rákoczi Ferenc és Jókai temetéséhez fogható. A kultuszminiszter, a főpolgármesteren kívül, Horthy kormányzó megbizottja Kárpáthy Kamillo, s nyomában a teljes magyar színjátszás akkori aktív, a még élő nyugdíjasaival egyetemben követték a családot, nyomukban az ország távolabbi részeiből is idesereglettek tömege. Erdélyből, a délvidékről Szabadkáról és a felvidéki városokból külön csoport érkeztek a nemzet nagy asszonyától végső búcsút venni.
... És ha - amint érzem - az én jó közönségem haló poromban sem fog sajnálni tőlem egy virágszálat, itt adom tudtára, hogy hova vigye:
Koszorús költőnk Jókai Mór sírjának szomszédságába, ahová magam kívánkoztam... Lejár az időm.. - írja naplójába zárásául ezeket a sorokat.

Blaha Lujza hangja:Forrás:
  Blaha Lujza emlékalbum 1926,
Verő György: Blaha Lujza és a Népszínház.
Tolnai Világlapja 1905-1926 közötti évfolyamai
Vasárnapi Újság 1875-1878-1892-es évfolyamai
Ország Világ folyóirat 1880-1882 közötti évfolyamai.
Szinészmúzeum.hu

2014. január 25., szombat

HETI FILM ANNO (2) 1933 : ELLOPOTT SZERDA

Telegdy Lajos

Az „Ellopott szerda” hangosfilm felvételei Törökszentmiklóson

(Nemzeti Jövőnk, II/72. 1933. szept. 3. p. 5.)

"Mit jelent a nagyközönség számára a film? Egy-két órai könnyű, idegmegnyugtató szórakozást: beülni a mozi kényelmes páholyába és végigélvezni a vásznon lepergő előadást. Mivel pedig általában azt hiszik, hogy épp oly könnyű egy jó filmet el is készíteni, mint végignézni, töviről-hegyire meg is kritizálnak minden jelenetet.


 Jelenet az Ellopott szerda című filmből
Nos, aki vasárnap kint volt a Hunnia filmgyár törökszentmiklósi felvételein és mélyebbre hatolt a filmgyártás titkaiba, annak alaposan megváltozott az ide vonatkozó véleménye.

Már reggel 6 és 7 óra között összegyűlt a [szolnoki] Tisza Szálloda halljában a vezetőség, a rendezők, szereplők és más résztvevők tömege. A kapu előtt már vártak ránk a kibérelt ötven személyes luxusautók. Ezek a hatalmas, nagyszerű kényelemmel és pompával felszerelt autóbuszok szállítottak ki Törökszentmiklósra. Az alig húsz perces út után szinte rosszul esett kiszállni a puha bársonyszékek karjai közül.

Az iskolaudvar mögött emelkedő dombon kis kálváriakápolna bújik elő a környező fák élénk zöld sátorából. A hozzá vezető kőlépcsők végén, az ajtó előtt virágokkal díszített kőfeszület áll. A kék égből ráhulló napsugár tüzében az egész kép fenséges harmóniában egyesül. A lépcső jobb oldalán már megépítették a vevőgép csúsztató pályáját.
A munka hamarosan megindul. A szereplők megkezdik az öltözködést, és félóra múlva készen áll az első felvétel parasztesküvői menete. Elöl halad a szolnoki művésztelep egyik fiatal festője, Patay Mihály. Ő a vőlegény. Gyönyörű ezüstgombos selyemmellényes mente feszül rajta, fején rozmaringbokrétás süveg, lábán fényesre kefélt csizma. Mellette a menyasszony, ragyogó arany ruhában, bő fodros szoknyával, fején mirtuszkoszorúval, olyan mint a szép bokráról letépett legszebb rózsaszál, pedig ő is a telep egyik híres művészének kislánya. Mögöttük díszes ruhába öltözött nászmenet sorakozik. Felállítják őket a templomba, azután Gertler Viktor főrendező, Heinz Janson rendező és a többi segédrendező vezetésével megkezdődik a levonulás próbája. Minden jelenetet előbb pontosan kidolgoznak, csak azután kerül felvételre a sor. A csúszdára szerelt kocsin a menet haladásának megfelelő sebességgel eresztik le a felvevő gépet, melyet Körner operatőr kezel. Közben autójával megérkezik Szőke Szakáll is, aki e filmben egy fotoriporter komikus alakját játssza.A következő jelenet egy elegáns úri esküvő felvétele. Itt már neki is megvan a szerepe. A menyasszony az egyik főszereplő, Hajdú Eta ragyogó toalettben halad vőlegénye jobbján.

Mivel a film két verzióban, magyarul és németül készül, először Hajmássy Miklós, azután Johannes Riemann a vőlegény. Az örömapa szerepét Rózsahegyi Kálmán, majd Piedath játssza. A szereplőket minden irányból ultraviola sugarakkal dolgozó reflektorok világítják meg.

Itt is, ott is feltűnik Daróczy Józsenek, a film producerének kockás pullowerja, amint Kürschner Jenő igazgatóval az egész munkára felügyel.

A közben tartott egy órás ebédszünet alig szakítja meg a felvételek folyását. Ezután a lakodalmas menet megérkezése következik a lányos házba. A fiatal párt és a násznépet kalaplengető, kulacsos legények fogadják és kísérik a lakomához. A ház nyitott folyosójának falát Pólya Tibor művészi egyszerűséggel megfestett népjelenetei borítják, ez a háttér.

Jelenet az Ellopott szerda című filmből

Mivel ez a jelenet csak később lesz szinkronizálva, eközben hátul már javában folyik Rubinstein Erna hegedűművésznő és Radics cigányzenekarának próbája. Nádor Mihálynak, a darab zeneszerzőjének vezetésével készülnek a következő jelenetre.

Közben felveszik Szőke Szakáll humoros hangosjelenetét is, amint keresi az elveszett menyasszonyt. Olyan nagyszerűen játszik, hogy a hatalmas számban tolongó érdeklődők tömege — a szigorú tilalom dacára is — hangosan felnevet. Persze az érzékeny mikrofon ezt is felveszi, s így az egész felvétel elromlik: kezdhetik elölről.
Jelenet az Ellopott szerda című filmből

A legtöbb nehézséggel azonban az utolsó nagy csoportjelenet jár. Ebben Hajdu Eta és Rubinstein Erna vezetésével magyarruhás kórus és a cigánybanda szerepel. Nádor Mihály a felvevőgép mögül vezényli az ének- és zeneszámokat. Amikor Rubinstein Erna hegedűje felzendül, egyszerre néma csend terül az egész hatalmas udvarra, csak a gyönyörű dallam száll diadalmasan a mikrofon felé. A képbe szintén beletartozó galambdúcon az egész idő alatt galambok ülnek, röpködnek, de felszállni nem tudnak. Csak később látjuk, hogy oda vannak kötözve.

Jelenet az Ellopott szerda című filmből
A film rendezői és vezetői egész nap a legfeszültebb munkában álltak. Nekik minden körülményt figyelembe kell venniök, a legkisebb hibát is ki kell javítaniok, mert ettől függ a film sikere, melybe annyi százezer pengőt fektettek. Szörnyű idegmunka az ő dolguk, nem is csodáljuk, hogy este már mind kimerülten, álmosan szállnak fel az autóbuszokra, és legtöbbjük már út közben bóbiskolva hajtja fejét a puha bársonyhuzatra.

Az egész napot kitöltő lármát, kiabálást, szaladgálást itt a csendes pihenés félórája váltja fel. Csak az autó rohan velünk tova robogó irammal, fehér fénycsóváit az útra vetve, egyre nyelve a kilométereket.

Az éj távolában egyszer csak apró fénypontok tűnnek fel: a város lámpái köszöntenek minket, azután egyre nőve, erősödve, lassankint teljesen körülvesznek.
Hazaérkeztünk."

Forrás: www.hangosfilm.hu

2014. január 23., csütörtök

A HÉT FOTÓJA 01
    Lámpagyújtogató  a mai Deák tér szélén

TABÁN GALÉRIA ÚJ KÉPEI 03

(

HETI FILMje 01.
A kék bálvány 
- Jávor Pál és Radó Nelli
fekete-fehér, magyar vígjáték, 73 perc, 1931 

rendező: Lázár Lajos
író: Bónyi Andorján
forgatókönyvíró: Faragó Dezső György, Lőrincz Miklós
zeneszerző: Angyal László
operatőr: Eiben István

szereplő(k): 
Jávor Pál (Lóránt György báró)
Gózon Gyula (Péter, az inasa)
Beregi Oszkár (Turner, milliomos)
Radó Nelli (Mary, a lánya)
Pethes Sándor (Jim, Mary vőlegénye)
Makláry Zoltán (Wu, a kínai)
Prinz Mimi (Bessy)
Dezsőffy László
Fekete Pál

Az önhibáján kívül tönkrement Lóránt báró Amerikában kezd új életet hűséges inasával, Péterrel. Pincérként dolgoznak egy bárban. Amikor a báró egyik vendégében nagybátyjára ismer, helyzetét szégyellvén megtagadja a kiszolgálást, ezért elbocsátják. Ekkor sorsjegyen megnyeri egy vidéki farm hatodrészét. Beleszeret az egyik társtulajdonosba, Mary Turnerbe. Nem is sejti, hogy a lány milliomos.......

Egy kedvcsináló dal afilmből:Teljes film:
2014. január 19., vasárnap

KÉPESLAPOK A TABÁNRÓLTovábbi képeslapok a Tabán Fotótárban

Forrás:
          képeslap.hu
          Saly Noémi/Facebook
          vatera.hu

EGY MARADÉK TABÁN ÓBUDÁN: A KÉHLI TÖRTÉNETE (MÁSODIK RÉSZ)


          A Kéhli család ősei szintén az egyik korai csoporttal jöttek Óbudára az 1700-as évek elején a Strassburg melletti Kehiből. (Innen ered a család vezetékneve.) Mint a legtöbb ős-óbudai család, ők is földműveléssel, szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkoztak.

A családból először Kéhli Károly nyitott bormérést a Kiskorona utca 8. szám alatt 1885-ben. Itt akkor csak bort mértek (helyben fogyasztásra és elvitelre), leginkább házi készítésű felvágottat (disznósajt, kolbász) fogyaszthattak hozzá. Kéhli Károly halála után felesége, Schlosser Mária vezette tovább az üzletet. Ide nősült be Prósz György, feleségül véve leányukat, Magdolnát. Vendéglős család volt a Prósz család is. A feljegyzések szerint Prósz György a Szőlőkert utca 12. szám alatt üzemeltetett kocsmát 1908-tól. Halála után az üzletet felesége vette át. A többi óbudai kocsmához hasonlóan csúcs-hegyi szőlőjük termését mérték és hideg falatokat szolgáltak fel hozzá. Itt is volt asztaltársaság, a vendégkör polgári-és kistisztviselői volt. Békés, családias volt a kocsma hangulata.
Ifj. Prósz György özv. Kéhli Károlyné Kiskorona utca 8. szám alatti üzletét vette át 1935-ben. Tehetséges és ambiciózus ember lévén felismerte a kínálkozó lehetőséget, amit a filoxéra pusztítása utáni bor beszerzése jelentett, és csakhamar felhagyva a kicsibeni borméréssel bornagykereskedővé vált. Ő látta el borral az óbudai kocsmák egy részét, de szállított más budai és pesti vendéglősöknek is.
    Kevesen tudják, de a Prósz család nemcsak a borral kapcsolatos ismeretekben jeleskedett. Az 1686. évtől Óbudán a Magyar Királyi Udvari Kamara serfőző házat létesített, amelyben a céhbeli serfőző mesterek főzték a sert. Az utolsó serfőző mester a Prósz család volt.
A Kéhli család másik tagja, Kéhli Józsefné 1885-ben a Mókus utca 22. szám alatt nyitott bormérést. Ezt az üzletet vették át fiai, József és Ferenc. József később Ferencvárosban nyitott vendéglőt, a Mókus utcai vendéglő teljesen Ferenc irányítása alá került. Ebben a munkájában komoly segítőtársra és támogatóra talált feleségében, a később legendás hírnévre szert tevő, mindenki által tisztelt „Kéhli mamában".A többi óbudai borméréshez, kocsmához hasonlóan kezdetben a Mókus utcában is csak hideg ételt adtak a bor mellé. A meleg konyhát 1939-ben vezették be. Az ötletet a Lajos utcai Sípos vendéglő mintája adta, ahol nagy sikere volt a halételeknek. Kéhliék  nem egy az egyben vették át Siposék  ötletét, náluk nem a halételek domináltak, sokkal inkább az egyszerű, hétköznapi ételek, mint a pörkölt, a gulyás stb. Halat egy héten egyszer szolgáltak fel, pénteken. Akkor csak hal és túrós csusza volt a napi menü.
Vajon mi volt ennek a hírnévnek az oka? A Kéhlihez hasonló kiskocsmák abban az időben tucatszám voltak Óbudán, minden utcában legalább kettő, három. A boruk is jó volt, berendezésük is szinte ugyanaz volt. És mégis! A Kéhli vendéglő kiemelkedett közülük és bátran mondhatjuk, világhírnévre tett szert. Mondhatja valaki, véletlenül.
Ez nem igaz, ilyen véletlenek nincsenek. Kéhliék sokat fáradoztak azon, hogy a hírnév megérdemelt módon szárnyra kapja őket. Nagyon tisztelték a vendégeket, mélységes alázattal fáradoztak azon, hogy jól érezzék magukat náluk, a vendéglátás ott valóban szíves látás volt, minden egyes megnyilvánulásuk ezt mutatta. Tisztelték azt, aki oda betért, a vendég kívánsága szent volt számukra.
Ennek igazolására szóljon az alábbi történet, az óbudai snapszer leves igaz története.
Kéhliéknél, a többi kocsmákhoz hasonlóan szintén voltak asztaltársaságok. így külön volt asztaltársasága a kártyásoknak is, ahol időnként nagy kártyacsaták dúltak. Egyszer, valamikor az 1930-as évek tájékán, egy átmulatott éjszaka után, másnapossága orvoslásaként újból becsípve érkezett a jegyző kártyakompániájához. Elkezdték játszani az akkor népszerű négyes óbudai snapszert. Amikor a licitálás sora a jegyzőre került, az alkohol ködében tévedésből saját magát hívta meg a piros ásszal. Mivel védte őt a részegek őrangyala, a másik három lappal megkapta a piros királyt és a felsőt is. Bemondta a snapszert, megnyerte a játszmát. Örömében hívta a pincért és így kiáltott: „Főúr, snapszert mindenkinek!" Ezzel az asztalra borult és édesdeden elaludt. Hiába kérdezte a pincér, hogy ugyan mi az a snapszer, amit a többieknek is fel kellene szolgálnia, a válasz csak egy horkantás volt. Kétségbeesetten jelentette ezt a különleges megrendelést a konyhának. Nosza, lett is nagy tanakodás, hogy mitévők legyenek ezzel a kívánsággal.
A Kéhli vendéglő híres volt arról, hogy náluk a vendég kívánsága szent és sérthetetlen, Kéhli mama nagy lélekjelenléttel megmentette a helyzetet. Végignézett a konyhában sorakozó nyersanyagokon és egy levest készített belőle. Az így összeállított levest azután a következő megjegyzéssel küldte útjára: „Józsi kérem, vigye ki az uraknak a snapszer levesüket." Így került a kártyások asztalára és lett népszerű a vendéglőben az óbudai snapszer leves. (Az eredeti leves leírása a Receptek fejezetben található). Az egyik kártyásnak különösen ízlett Kéhliék találmánya. Olyan sokat áradozott róla otthon a feleségének, hogy az végül elkérte a snapszer leves receptjét. Kéhli mama személyesen diktálta le neki. Tőlük, a Senger (Szörényi) családtól, egy szintén régi óbudai család gyűjteményéből került elő a történet is és a recept is.
Egy másik kedves történetem arról szól, hogyan vezették be náluk a halételeket. Kéhliné nem szerette a halat, mint mondta „büdös lesz tőle a konyha", azaz attól félt, hogy a halszag majd más ételekbe is beivódik. Mereven ellenállt férje minden érvelésének, könyörgésének. Na, de ha már bevezették a napi meleg ételajánlatokat, akkor pénteken is biztosítani kellett azt a vendégek számára. Akkoriban még szigorúan betartották az emberek a pénteki böjtöt, az nem lehetett, hogy aznap zárva legyen a konyha. Végül megtalálta Feri bácsi a megoldást. Titokban megvette a halat, csütörtök este megvárta, amíg a felesége nyugovóra tért, majd nekiállt a halpikkelyezésnek, bontásnak, szeletelésnek. A többit már Tercsa nénire bízta másnap hajnalban. Mire a felesége felébredt, már megoldódott a probléma. Nem is volt az azért igazán probléma. Mint mondják, két szép pontyból kitelt a napi forgalom.

26. kép: A Kéhli vendéglő konyhája Tarcsa nénivel, a főzőasszonnyal

 A konyhát a közelben lakó Tarcsa néni vezette (26. kép), Kéhli mama legfeljebb szűk családja kedvéért vette kézbe a fakanalat, vagy hogy valami külön kívánságot teljesítsen, mint ahogy azt a fentiekben olvashattuk a snapszer leves történeténél.

A halat a Nagycsarnokból, a Vámház körútról szerezték be a pénteki menühöz, nagy fűzős szatyorban maga Kéhli József hozta frissen a konyhára. Nyilván neki volt közelebbi ismeretsége az ottani halárusokkal, lévén franzstadti vendéglős. A többi húsokat a környékbeli, ismerős vagy rokon óbudai hentesektől szerezték be.
A többi óbudai kisvendéglőshöz hasonlóan kezdetben Kéhliék is saját termésű boraikat árusították. A filoxéra nem kímélte az ő szőlőtőkéiket sem, így az 1800-as évek végétől ők is a vett borokra kényszerültek. A beszerzést mindig személyesen Kéhli Ferenc intézte, vett bort a Teleky grófoktól, Gyöngyösről, Soltvadkertről a szőlősgazdáktól és az óbudai bornagykereskedő rokontól, Prósz Gyuritól. Borai nagy részét „házasította", azaz keverte. Főleg az így kevert zöldszilváni bora volt híres és nagyon kedvelt vendégei körében.
  Törzsvendége, Krúdy Gyula is ezt a borát kedvelte, halála előtti este is ebből vitt magával haza vagy egy jó liternyit. Mikor másnap reggel holtan találták az írót otthonában, mellette ott hevert az üres borosüveg. Remélem, a Kéhli féle bor könnyűvé tette halálát.

A Mókus utcai épület mindvégig, amíg az épületet 1981-ben el nem adták, a család lakóhelyéül is szolgált.
A vendéglő két helyiségből állt, az elülső, nagyobb helyiségben volt a söntéspult és több asztal a vendégek számára. Innen egy kisebb helyiség nyílott, ahol a zártkörű rendezvényeket tartották. Itt gyűltek össze a különböző asztaltársaságok tagjai, írók, színészek, de a különböző iparosok, pl. a hentesek és a pékek asztaltársasága is.Ebben a különteremben gyűlt össze a család vasárnap délelőttönként az ebédhez, itt étkeztek nyugodtan, senkitől sem zavarva. (27. kép)

A vendéglőhöz kerthelyiség is tartozott, nyáron nagyon kellemes tartózkodást nyújtott a vendégeknek.

A Kéhli régi bejárata 28.kép


A felújított Kéhli 29.kép

Jól szórakoztak annak ellenére, hogy zene akkor még nem volt, azt csak később, 1945 után vezette be az akkor már Állami Vendéglátóipari Vállalat. (28., 29. képek)
Kedves színfoltja volt a vendéglőnek a kerthelyiségben, egy falmélyedésben álló mintegy 80 cm magas Szt. Flórián szobor. Amikor a Vendéglátóipari Vállalat üzemeltette ezt a vendéglőt, a szobor szőrén-szálán eltűnt és azóta sem került elő. Vajon hol lehet?

30a. kép: A Kéhli kerthelyisége, a Flórián-szoborral, 1950 körül30b. kép: A Kéhli étterem ünnepi terítékkel, a Flórián-szobor nélkül

(30a., 30b. képek)
Az épületben kisebb boltíves pincében tárolták a borkészlet egy részét, a nagyobb mennyiség tárolására a Bécsi úton volt egy nagyobb pince, amit a Kéhli testvérek, Ferenc és József közösen birtokoltak. (31. kép)

 
31. kép: A Kéhli borpince hordói


    A Kéhli vendéglő forgalma igazán az 1920-as években lendült fel, amikor a pesti közönség körében divatba jöttek a kockás abroszú hangulatos, vidám budai kiskocsmák. A Kéhli család jó vendéglősi vénával, nagyon ügyesen tudott ehhez a helyzethez alkalmazkodni: olyan jó hangulatot teremtettek és olyan színvonalas ellátást, kiszolgálást biztosítottak vendégeiknek, hogy hamarosan egyike lettek a legfelkapottabb vendéglőknek Óbudán.

    Abban, hogy a hírnév így szárnyára kapta a Kéhli vendéglőt, nem kis szerep jutott Krúdy Gyulának, aki szinte mindennapos vendége volt a háznak 1933-ban bekövetkezett haláláig.

Erről azért nem írok e helyt többet, mert már olyan sok helyen megírták nálam avatottabb tollú emberek, amit nem akarok megismételni. Könyvemben inkább arra törekszem, hogy olyan eseményekről szóljak és olyan történeteket elevenítsek fel, amelyek eddig nem, vagy csak kevéssé voltak ismeretesek, s amelyekért kár lenne, ha feledésbe merülnének.
Krúdyn kívül még számtalan híresség látogatta a Kéhli vendéglőt. A vendéglős lánya pl. még ma is örömmel emlékszik vissza Márai Sándorra, akinek mindig volt egy kedves szava, simogatása a számára.

      Sűrűn előforduló vendég volt Kéhliéknél Latabár Kálmán is. Akkoriban a söntés és a másik helyiség között egy lépcsőfoknyi szintkülönbség volt, ami elkerülte egyszer a művész figyelmét, így bevonulása roppant látványosra sikeredett, hason csúszva érkezett a terembe a már ott tartózkodó vendégek nem kis mulatságára. Latyi nem sértődött meg a harsány kacagás miatt, ami ezt a produkcióját, hogy ne mondjam ügyetlenségét fogadta, hanem igazi, vérbő komikusként eljátszotta, mintha mindez szándékosan történt volna.

Gyakori vendég volt a Kéhli vendéglőben a múlt század nagy primadonnája, Honthy Hanna is. Az egyik sarokban állt kedvenc asztala, ahonnan remek kilátás nyílt az egész teremre, minden vendégre, és ahol természetesen jól látható volt ő maga is.
Kéhli Ferenc egyszer, jóval az üzlete megszüntetése után összeírta emlékezetből, hogy kik voltak éttermének híres vendégei. Leszármazottja ezt a listát rendelkezésemre bocsátotta, hogy az utókor számára is ismertté váljon. Kétségtelen, nagyon rangos nevek szerepelnek rajta. (32. kép)
1945 után a Kéhli vendéglő és tulajdonosa életében is sok minden megváltozott. Borkészletüket a város ostroma előtt megsemmisítették. Mikor újranyitottak, már csak az ún. Borforgalmi Vállalattól lehetett bort venni, azt is csak meghatározott kvóta szerint. Az pedig sem mennyiségileg, sem minőségileg nem volt kielégítő. Tetézte a gondokat, amikor híre jött a vendéglők, éttermek államosításának. Kéhli Ferenc akkor úgy döntött, hogy az államosítást megelőzendő bezárja az üzletet, és visszaadta az iparengedélyét. Döntése helyesnek bizonyult. Mint később kiderült, alig egy héttel előzte meg ezzel az üzlete tervbe vett államosítását. Így viszont elkerülte, hogy az üzlettel együtt a házát is államosítsák. Büntetését, mint „kapitalista üzletember" így sem kerülte el. Több mint egy évig nem tudott a szakmájában elhelyezkedni, míg végre nagy nehezen felvették a volt Hickmann vendéglőbe. Attól kezdve nyugdíjazásáig a pincérek hányatott életét élte. Utolsó munkahelye a Csillag presszó volt a Kolosy téren. Fiatal lányként édesapámmal egyszer azért tértünk be oda, hogy találkozhassunk vele.

 

32. kép: Kéhli Ferenc saját kezűleg írt vendéglistája

 Kedves történet Feri bácsiról, hogy egyik munkahelyén, ahol pincérként dolgozott, munkatársa lett hajdanvolt beosztottja, aki korábban a Kéhli vendéglőben a keze alatt dolgozott, és aki őt ezért értelemszerűen „főnök úrnak" szólította. A beosztott szeretete és tisztelete akkor is mélyen élt ebben az emberben, amikor egyenrangú munkatársként kerültek össze. A régi beosztott itt is nagy tisztelettel főnöknek szólította Feri bácsit, akit ez a többi pincér és az üzlet akkori vezetője előtt roppant kínosan érintett. Szóvá is tette valahogy így: „Kedves Pista, ne szólítson engem főnöknek, én itt pont olyan beosztott pincér vagyok, mint maga és a többiek, hívjon engem nyugodtan Feri bácsinak! Értette?" „Igenis, főnök úr!" hangzott a megnyugtató válasz.
Ezzel véget ért a Kéhli vendéglő első, dicsőséges korszaka. De a vendéglő üzemeltetése nem szűnt meg. A vendéglőt a Vendéglátóipari Vállalat vette bérbe és üzemeltette tovább Híd vendéglő néven, mígnem 1981-ben a Kéhli család eladta a házat (33. kép), amiben a vendéglő volt, és egyúttal eladta a Kéhli név használatát is az új tulajdonosnak.
A Kéhli vendéglő iparengedélyének visszaadása után az Északbudai Vendéglátóipari Vállalat üzemeltette tovább a vendéglőt, Cecei-Horváth Tibor vezetésével. Az épületet mai formájára 1988 és 1990 között alakították át, a korábbi konyha és két kiszolgáló helyiség egy szintre került és étterem lett, a konyhát a korábbi lakásból alakították ki. Különterem lett Kéhli mama lakásából, valamint borozó a korábbi pincehelyiségekből. 1991-ben az akkori üzletvezetőnek, a már-említett Cecei-Horváth úrnak lehetősége nyílott az épület megvételére Kéhli Ferenctől, és megnyithatta saját üzletét a Kéhli márkanév alatt.

 

33. kép: A vendéglő az államosítás után Híd vendéglőként üzemelt tovább

 
34. kép: A régi Kéhli vendéglő étel és ital ajánlata

     Az üzlet ekkor új virágzásnak indult. Beépítették, lefedték a boltíves kapualjat, a fedett helyiségekben a férőhely így 210-re bővült, a kerthelyiség 80 férőhelyes lett.

A jelenlegi elegáns menükártya már nem is kártya, hanem egész kis könyvecske, melyben leírások és rajzok garmadája biztosítja, hogy a kedves vendégnek már az étlap kézhezvételekor összefusson a nyál a szájában és várakozásteljesen tekintsen a megrendelt ételek elé. (34., 35. képek) A tulajdonos és a chef üdvözlő szavai, a vendéglő történetének rövid áttekintése már megfelelő hangulatba ringat, hát még az ételek leírása! Ugyan ki tudna ellenállni a következő
ajánlatnak: „Forró fazék velős csonttal a hajdani Fehér ökörből", vagy „Fogasszeletek Takács Pista receptje szerint". (36., 37. képek)

 

35. kép: A Kéhli étterem mai menükártyája

 

36., 37. képek: Részletek az étlap kínálatából

 Mivel a pincéket éttermekké alakították, hordós bort már nem tárolnak és nem is szolgálnak fel. Különböző neves magyar borházakkal vannak kapcsolatban és ezek palackozott borait szolgálják fel. Az idevonatkozó szakértelmet az étterem borásza, Móricz Imo Imre képviseli.

     Az étteremben - a régi Kéhli étteremmel ellentétben - esténként már zene is van, a hét elején két napig sramlizene, a többi napokon pedig cigányzene.

38. kép: Krúdy-emléktábla az étterem falán

 Ragadjuk meg az alkalmat és szóljunk néhány szót a „sramli zenéről", ami olyan kedves színfoltja volt a hajdani óbudai kiskocsmáknak, így többek között a Kéhlinek is.

A sramli zene létrejötte 1870-re tehető, amikor a Bécs melletti Grinzingben egy tesvérpár, Johann és Joseph Schrammel egy harmadik zenésszel, Anton Strohmayerrel szövetkezve zenekart alapított. A két testvér hegedült, a harmadik gitározott. A zenekar 1878-ban egy negyedik taggal, egy klarinétossal bővült. A klarinétot 1891-ben harmonikával helyettesítették, s ezzel végleges formáját vette fel a zenekar. Hamarosan szárnyára vette őket a hírnév, és az osztrák fővároson kívül is sorra alakultak az ilyen zenekarok a Monarchia különböző városaiban, köztük természetesen Budapesten is. A régi dokumentumok tanúsága szerint a népi dallamokon kívül szívesen játszották Zeller, Milöcker, Suppé dalait is.

Nálunk főleg a Tabán, Víziváros, Budafok és Óbuda német ajkú lakosainak körében volt kezdetben népszerű az ilyen zenekar, később pedig a lakosság szélesebb körében vált azzá. Kezdetben a zenekarok tagjai munkásokból, kőművesekből, festőkből, fazekasokból stb. álltak össze, akik szabadidejükben képezték tovább magukat és játszottak a kiskocsmákban. Az idők folyamán sajnos lassan kihaltak ezek a zenészek és a kvartettekből lassanként már csak triók és duók lettek. A zenekarok gyakran stájer citerával, majd énekesekkel egészültek ki. Ezek legnevesebbike volt a tabáni Pepi Fischer, Anton Schiebrandt és az óbudai Willi Herz és Graf Pepi. Ez utóbbiról a Fahn vendéglő című fejezetben emlékezünk meg.

Az utolsó óbudai sramli-zenekar Haszman Károly zenekara volt, amely 17 éven keresztül játszott a Kéhli vendéglőben. Állítsunk emléket a zenekarnak azzal, hogy név szerint is megemlítjük annak tagjait. A zenekar vezetője Haszmann Károly volt, tagjai pedig Stirbl Sándor, Lattmann Tivadar és Neszveda Ferenc. Énekesük a korábban már említett Herz Vilmos volt.

Nemcsak a régi zenekarok tűntek el a hangulatos kiskocsmákból, de hol vannak ma már a hajdani vendéglők, így a Kéhli vendéglő puritán, stencilezett étlapjai is! (Lásd 34. kép)

Akárcsak a régi vendéglőt, a mai éttermet is sok híresség látogatja. Vendégeik között voltak a rendszerváltás utáni magyar miniszterelnökök, miniszterek, neves politikusok, közöttük a külföldi nevezetességek, mint pl. Giscard D'Estain, Helmuth Kohl vagy Jimmy Carter. Színészek, mint pl. Latinovits Zoltán, Schütz Ila, Bodrogi Gyula, Trokán Péter, a külföldi hírességek közül Schwarzenegger, Anthony Delon, Salma Hayek, vagy mások, mint pl. Soros György, Koko, Klicsko és még oldalakon keresztül lehetne felsorolni a többi hírességet.

Az étterem nagytermének falán emléktábla őrzi a híres vendég, Krúdy Gyula emlékét sok más fénykép és festmény társaságában. Ez alatt az emléktábla alatt ülésezik még ma is a Krúdy Társaság. Az emléktáblát még annak idején Kéhli mama állíttatta a nagy író emlékére. (38. kép)

A vitrinekben a régmúlt emlékeit idézik fel egy letűnt korszak relikviái.


Végezetül hadd álljon itt Cecei-Horváth Tibor  verse, melyet Tóth József szobrászművész (és törzsvendég) álmodott oltárképbe.
.
"Testament
édes
kemény
és bársonyos vagyok
- csak tapogató
világtalan
de érzem a fák gyűrött derekán
egész törött
és büszke életem!
Viaskodjatok velem
Szép Ördögök
Lányok
Dalok
Borok
És minden eddig fel nem sorolt Istenek!"

A Kéhli vendéglő is egyike azon ritka óbudai vendéglőknek, amelyek szinte végig üzemeltek megalakulásuktól napjainkig

Előző rész

Forrás: sulinet.hu/örökségtár