1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2013. január 13., vasárnap

ÉRDEKES HÍREK ANNO 1898 -ORSZÁGOS HÍRLAP

Az Országos Hírlap 1897-99 között jelent megjelenő napilap, főszerkesztője Mikszáth Kálmán.
Alábbiakban egy-két érdekes hírt válagattunk a sok közül:

A király a csinált borról.

Ő Felsége a múlt hé­ten fogadott egy ausztriai nagyobb küldöttséget, melynek vezetője a valódi bornak a csinált bor elleni megvédését kérelmezte.
„A bor tehát sok kárt szen­ved a csinált bor miatt ?"
kérdé ő Felsége, s midőn azt felelték neki, hogy a ká r annál nagyobb, mert a fogyasztási adó akónkint 3 frt 32 kr, s ezért egy akó csinált bort lehet előállítani, •— így nyilatkozott:
„ E szerint a verseny lehetetlen. A tárgyalások  már folyamatban  vannak ; sürgetni fogom azokat, s az önök ügyét lehetőleg támogatni. "

(23-dik szám. 1879.  BUDAPEST, JÚNIUS 8.  X X V I. évfolyam)

Virág Benedek sirja.

Virág Benedek halálá­nak 50. évfordulója lesz 1880. jan. 23-án.
 Az egye­tem bölcsészetkarának dékánja, Kerékgyártó Árpád,
ez ügyben átiratot küldött a „tudomány- és
műegye­temi olvasókör"-höz, melyben óhaját fejezi ki, hogy
az egyetem ezen központi egyletének vezetése mel­
lett gyűjtések eszközöltessenek az egyetemi hallga­
tók között, Virág budai sirja helyreállítási költségei­
nek fedezésére.

A Virág Benedek emlékének százados megünnep­
lését előkészítő bizottság megalakult. Az elnökséget

Pauer János akadémiai tag és székesfehérvári püspök
fogadta el, mint a kinek egyházmegyéjéhez tartozott V
irág. A jubileum iránt, mely a tavaszkor lesz, a
költó szülőmegyéje, Somogy szintén érdeklődik, s
Csépán alispán a megyei körökben tevékenyen elő­
segíti az ügyet.

18-ik szám. 1880.  BUDAPEST, MÁJUS 2.  XXVII. évfolyam


Arany Jánosnál.

A Petőfi-társaság tagjainak Arany Jánosnál tett tisztelgése alkalmával a költő panaszkodott, hogy szembaja van, hogy alig lát, neki már semmiféle «üveg» nem használ, alig ismeri meg már legjobb barátait is, s az utczán hiába üd­vözlik, mert gyönge szemeivel senkit sem vesz észre.
Mindenkit elszomorított a nagy költő ez állapota, s
mindenki a javulás forró óhajtásával gondol reá


Petőfi István,

a nagy költő testvére, az utolsó Petőfi, apr. 30 án éjjel szívszélhűdés folytán, 54 éves korában hirtelen meghalt, a Geist-család csákói  pusztáján, hol sok év óta gazdasággal foglalkozott.

Temetése ugyanott lesz május 2-án. Béke poraira !

23-ik  s z ám 1880.BUDAPEST, JÚNIUS 6.  X X V I I. évfolyam.

Petőfi születési házát

tudvalevőleg az írók és

művészek társasága az e czélra begyült összegből
megvásárolta. Gondozás végett Kiskőrös városának
szándékozik átadni s az ünnepélyes átadás s a házat
megjelölő emléktáblának leleplezése végett a Petőfi­
társasággal karöltve nyár végén ott ünnepélyt is

rendez. Tervben van, hogy e ház egyik szobájában
Petőfire vonatkozó kis múzeum is állíttassák.

38-ik  s z ám 1880.  BUDAPEST, SZEPTEMBER 19.  X X V I I évfolyam.


Munkácsy és egy karlsbadi műkereskedő'.


Nemrégiben egy karlsbadi műkereskedő kirakatában so­
káig nézett valaki egy festményt, s az épen künn álló
kereskedőtől kérdi, hogy kitől van ez a másolat. Ez
tiltakozott, hogy az nem másolat, hanem eredeti
mű, ott van a képen a művész neve is : Munkácsy.
Az idegen azonban tovább is kételkedett a mű ere­
deti voltában, s ebből szóváltás lett, melyet az ide­
gen azzal fejezett be, hogy a műárus vagy tökfejű,
vagy csaló. Az ügy a rendőrség elé került. A bepa­
naszolt idegen elmondta a történtekat, «-azután»- át­
adta a rendőrtisztviselőnek névjegyét, kérve, hogy
elutazása után juttassa a műkereskedő kezéhez.
Képzelhetni, hogy a kereskedő milyet bámult, mi­
kor a Munkácsy névjegyét adták át neki. Léleksza­
kadva szaladt az épen eltávozott Munkácsy  u t á n ; a
legnagyobb udvariassággal kért tőle bocsánatot, s
mivel tanácsosabbnak vélte inkább azt hitetni el ma­
gáról, hogy tökfejű, beismerte Munkácsy előtt, hogy
őt megcsalták a képpel.

41-ik szám 1880. BUDAPEST, OKTÓBER 10. X X V II évfolyam


A Petőfi szobra.
Huszár Adolf műtermében tö­kéletesen elkészült agyagban, s most kezdik gypszbe önteni, hogy azután érczben Örökittessék meg. Hogy hol fogják érczbe önteni, az még nem bizonyos ; a művész azonban azzal a gondolattal foglalkozik, hogy itt Budapesten létesítsen érczöntöt, hanem ez na­
gyon sok akadályba ütközik.

Országos hírlap 1898 dec 9

Agyonlőtt Mikulás.

Sok vidéken még ma is szokásban van a Mikulás-járás. Egy-egy legény
Mikulásnak öltözik és bejárja a lányos házakat,hogy ráijesszen a galambszivü fehérnépre. Igy van ez Nyitra vidékén is. A Mikulás-járás sok vidám
órát szerez legénynek, leánynak egyaránt. Az idén azonban — mint nyitrai levelezönk irja — egy legénynek az életébe került a különben ártatlan
népszokás. Egy ilyen Mikulás ugyanis késö éjjel Kohn Jakab regále-bérlö házához került. A házigazda már aludt s a szolgáló az idegen legényt
nem akarta bebocsátani. A Mikulásnak öltözött legény ezért annyira megharagudott, hogy betörte az ablakokat; a csörömpölésre fölriadt Kohn Jakab és fölkapva revolverét, az ablakhoz rohant és ki akart löni a levegöbe, hogy a vélt rablókat elriaszsza. A fegyver azonban olyan szerencsétlenül
sült el, hogy a golyó a Mikulás nyakát furta keresztül. A szerencsétlen legény, kinek nevét tudósitónk nem irta meg, azonnal holtan rogyott össze,
Kohn Jakab ma önként jelentkezett a törvényszéknél.

— A bosszú.

 Nagy-Becskerekröl irja tudósitónk: Keller József mokrini bérkocsis hosszabb
idön át boldog házasságban élt a törvényes feleségével, Keller Annával. Az utóbbi idöben megismerkedett Korek Katalinnal, egy szép szőke nővel, aki néhány találkozás után teljesen meghóditotta. Keller József és Korek Katalin közt bensö viszony keletkezett, a férj elhanyagolta a nejét, végül pedig, amikor ez szemrehányásokat tett neki, szeretöje biztatására egyszerüen elüzte
a házából. Pár nappal azután, hogy az asszony a házat elhagyta, beköltözött oda Korek Katalin és elfoglalta a feleség helyét. Látszólag boldogan és nyugodtan éltek: hirt sem hallottak az elüldözött asszonyról, aki azonban mindenröl értesülve volt s rettenetes boszuállásra készült. A véres dráma napján reggel nyolcz órakor Keller Józsefné revolvert vett magához s élesre köszörült
konyhakést rejtett a zsebébe. Férjének néptelen portájára egy félreesö ajtón észrevétlenül beosont s meghuzódott egy sötét, fülkében; csak azt várta,
hogy a férje elinduljon hazulról.
Keller József  nemsokára befogott, szeretőjéve az elrejtözött hitves szeme láttára, néhány forró csókot és ölelést váltott s aztán kiment a szobából. Az elbujt feleség hallottá aztán, hogy a kocsi kigördül az udvarról. Korek Katalin égy darabig integetett a kedvese után, aztán bezárta a kapát s visszatért a
szobájába. Alig hogy belépett, két lövés dördült el a hitves kezéböl. Mind a két golyó talált és a halálra sebzett szeretö végigzuhant a padlón.
Keller Józsefné ekkor előrohant  rejtek helyéböl s látva, hogy a vetélytársnője még vergődik, rávetette magát egész dühével, szép nagy haját egy mozdulattal kibontotta, bal kezére csavarta és a jobbjában tartott élés konyhakéssel szurkálni, vagdalni kezdte a vergődő asszony testét. A gyilkosság helyét nemsokára vastagon borította a vér, Korek  Katalin  pedig mozdulatlanná vált. A dühtől akkor is tajtékzó asszony, midőn meggyőződött róla, hogy, a vetélytársnöje már nem él, néhányszor még oldalba rugta, aztán: otthagyta revolverét, kését és úgy, amint volt, vértöl csepegő ruhájában a községi elöljáróság épületébe rontott:
— Boszut álltam! Itt vagyok! Tegyenekvelem, amit akarnak.
Az elöljáróság ma kisértette be Nagykikindára, ahol vizsgálati fogságba helyezték.

— Szocziálisták tüntetö körmenete.

   A budapesti szocziáldemokrata párt vezetösége ma kétszázezer példányban felhivást bocsátott ki a. munkásokhoz, amelyben tudatja, hogy vasárnap,e hó
nap tizenegyedikén a Tattersallban népgyülést tart a szavazati jog érdekében, amelyet tüntetö felvonulás elöz meg, zászlókkal és feliratos táblákkal.     Szociáldemokrata nyomdászok gyűlése(baloldalt kalapban nagyapám)


A felhivás szövege a következő:

Budapest öntudatos munkásaihoz és szabadságszerelö polgáraihoz !
Munkások! Polgárok!
Az osztályparlament csőd elött áll. Az államgépezet meg van akasztva, mindenütt a legnagyobb fejetlenség uralkodik, és az, amiért a czél- és öntudatos munkásság évtizedek óta ernyedetlenül küzd: az általános és titkos választójog égetö szükségként lép elötérbe. Minden józan és épeszü ember  elismeri már ma, hogy a mai szükkeblü és igazságtalan választó-jog tarthatatlan és korrumpált helyzetet teremtett és csak egy tényezö van, amely ezt az Augias-istállót Herkulesként
kitisztithatná: a munka.
A kormánynak és ellenzéknek vesztegetésre
szánt millióival szembe kell állitani á nép millióit.
Az osztályparlamentet valódi népképviselettel kell helyettesiteni és önzö egyéni érdekek képviselői helyébe a munkálkodó nép megbizottjait kell ültetni. -
Hogy az általános és titkos választó-jog követelése minél elöbb és teljesebben diadalra segítessék, minden öntudatos munkásnak és szabadság szeretö polgárnak talpon kell állnia!
                         Vasárnap, e hónap 11-én,
az általános és titkos választó-jog érdekében tüntetö körmenet és népgyülés tartatik. Gyülekezés vasárnap ' délutánkét óráig a Kálvin-téren, ahonnan a körmenet a Muzeum-köruton és Kerepesi-uton végig a gyülés, szinhelyére, a központi pályaudvarral szemben levö Tattersallba vonul.
                         Munkások ! Polgárok !
Itt az ideje, hogy- eldöntsük az általános titkos választási jogért folyó harczot Jelenjetek meg mindannyian, hogy tüntetésünk hatalmas és
eredményes legyen.

A magyarországi szocziáldemokratapárt vezetösége.


(Állandó szinház Budán.) .

     Budának szinház  kell, még pedig állandó szinház és ez, is a föváros félmilliónál magasabb összegre rugó költségén.
     Kissé különös, mert a budaiak eddig nem voltak olyan nagy szinházkedvelők. A várszinház nem is volt állandóan nyitva, csak bizonyos napokon játszottak benne és pedig a legelsö szinház tagjai, mégis
csak tömeges ingyen-jegyek révén tudnak akkora publikumot összeszedni, hogy a szinésznek ne derogáljon a föllépés. De azért a budai városatyák, állandó szinházat kérnek, hat-héts z á z e z e r  f o r i n t o s épületet. Az uj állandó szinház ügye még csak embrióban van ugyan, de az elhelyezés
 iránt máris megindult a javaslat-háboru. Az ó-budaiak természetesen Ó-Budára tennék, hogy legyen mivel a müvészi szempontból elég magas niveaun álló Kisfaludy-szinház látogatottságának mérsékelt voltát takargatni. 
Viziváros is a maga területén látná legszivesebben a müintézetet.
 Az elsö kerület pedig a Vár, Tabán és Krisztinaváros, a Horváth-kertbe épitené.

E végböl most Rupp Imre és Garancsy Mihály aláirásával folyamodványt is terjesztettek a tanács elé az elsö kerületi bizottsági tagok értekezlete nevében. A kérvényt á köztörvényhatóság összes tagjainak megküldötték, hogy idejében állást foglalhassanak a hat-hótszázezerforintos fölösleges
kiadás ellen.

(A főváros legdrágább Iskolája.)

A törvényhatósági bizottsági közgyülés még a
mult évben kimondotta, hogy az I. kerületi Szarvastéri,
 Bocskaytéri és Hadnagy-utczai elemi iskolák rozoga
 épületei, — nem felelvén meg a modern közoktatás
czéljának, — lerombolandók és ezek helyett egy
nagyszabásu iskola épitendö a Tabán-részben.
Kijelölte ugyanakkor a. közgyülés a létesitendö uj
iskola telkéül az I. kerületi Aranykakas-, Kereszt-,
Varga-utczát és a Feketesas-tér (Fehérsas!) által határolt és
tizenöt ingatlanból álló telektömböt, mely mintegy
995 négyszögöl kiterjedésü. Ez a horribilis telektömb
azonban nem a fövárosé, hanem tizenöt
házzal ugyanannyi tulajdonosnak magántulajdona.
"Meg kell tehát szerezni", móndá a közgyülés. Erre
megindultak a tárgyalások s a tanács utasitotta a
kisajátitási albizottságot, hogy a telektömb
tulajdonosaival, ha csak lehet, barátságos uton egyezkedjék.
— A, kisajátitási albizottság aránylag igen rövid idö
alatt tegnap befejezte a tárgyalásokat, melynek eredménye
az lett, hogy tiz ingatlan tulajdonosával megkötötte a
 kisajátitási egyezséget, a makacskodó öt tulajdonossal
szemben pedig a kisajátitási jogot javasolta kérelmezni,
 melynek alapján megindithassa a birói kártalanitási eljárást.
— A megszerzett tiz ingatlan kisajátitása épen 120 ezer
 forintba kerül: ha ehhez hozzáadjuk még az öt ingatlanért
a biróság által megállapitandó kártalanitási összeget, mely
a tulajdonosok követelései szerint hozzávetöleg
körülbelül ötvenezer forintra tehetö, akkor a létesitendö
uj tabáni községi iskola telke, de csupáncsak a telke 170
ezer forintjába kerül a fövárosnak.
Most már mennyibe kerülhet maga az épület ?
Legalább is még egyszer annyiba. Joggal mondhatjuk tehát,
 hogy a tabáni iskola lesz a föváros legdrágább iskolája,
 önkéntelenül is eszünkbe jut most a pénzügyi és gazdasági
bizottságnak legutóbbi ülésén tett az a javaslata, hogy a IV. és
VIII. kerületi reáliskolák 1900-tól, illetve 1901-töl
fokozatosan beszüntetendök, mert a föváros nem
birja el a velük járó költséget és a kormány az
államositás iránt vonakodik az intézkedést megtenni.
Egygyel több okunk van most már hinni,
hogy ezt a javaslatot komolyan nem lehet venni s
az nem is akart egyéb lenni, mint egy bohókás
fenyegetözés, mely épenséggel nem illik a székes
föváros méltóságához.

10. oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, márczius 4


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése