1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2018. július 29., vasárnap

BUDA OSTROM 1849
Hölgyek, szakácsnők, színészek Buda ostromában, 1849

Rommá lőtt paloták Pesten

Magyar Nemzet, 1986. május (49. évfolyam, 102-127. szám)1986-05-13 / 111. szám

1849 májusában — sok vezérkari vita után — megkezdődött Buda: ostroma. Görgey tábornok főhadiszállását felállították a Svábhegyen, a lövetést a Naphegyről kezdték meg. Görgey látcsöve, háromlábú állványon, egész nap a Diana utcai ház udvarán úgy volt nekiszegezve Buda várának, akár egy messzi- hordó ágyú. A vár katonai ura Hentzi generális volt.
Mai szemmel nézve bizony különös egy hadiállapot volt ez! A honvédség tüzérei május 3-án jelentek meg a Tabán fölött, az ágyúgolyók, meg a gránátok alig bírták átívelni a mély tabáni völgyet a zavarosan folydogáló Ördögárok fölött, be-becsapód- tak a vár Fehérvári kapuja körül a bástyák sorába, ám sok kárt egyelőre nem tettek a hatfontos — háromkilós — meg a tizenkétfon tos vasgolyók, és a puskaporral töltött bombák. Ezek, ahogy lehullottak, először sebesen forogtak maguk körül, azután robbantak szét.
Hentzi tábornok ide is lövetett, oda is küldött golyókat. Főként Pestet lövette, az könnyebb volt A bombák szünet nélkül hullottak a pesti Duna-partra, három nap alatt rombadőlt a Dunasor harminckét új, szép palotája, a „Redout", azaz a mai Vigadó, az Angol királynő szálló, a Lipót-templom (a mai Bazilika elődje), a Mázsaház, a Diana fürdő. (A mai József Attila utcában.) Az ágyúk nem vittek messzire, a mai Kiskörút környéke már csaknem mentes volt a bombáktól, a lakosok legnagyobb része mégis elmenekült.
Hová menekült? Pest külsőbb területeire.
Ismerősökhöz, rokonokhoz, a Rákosmező kerti házaiba, ahonnan csak a bombázgatások hangját hallhatták. Főként az asszonynép menekült, a férfiak a házakat őrizték, elemózsiát gyűjtöttek, afféle ingajáratban voltak a Belváros, meg a külső Josefstadt között. Kellett is az őrködés, mert a rác, meg a horvát •. katonák szívesen indultak „gyűjtőútra”, s amit ebben az utcában összeszedtek, megpróbálták eladni a másikban. Így ijesztették aztán csaknem halálra Kandó Józsefné gazdag asszonyságot, akinek egy horvát katona váltig kínált egy finom török kendőt. Kínjában Kandáné egy aranyat dobott a katonának, a katona átadta a kendőt, s a kendőből egy csomó fül, meg orr hullott ki, amire maga a szerezsán is rábámult, mert ő is egy bajtársától lopta a kendőt, az meg gondosan csomagolt előbb.
Előkelő hölgyek nagy csoportja a józsefvárosi plébániatemplom mögötti üres térségen, közel a Kálváriához ütött tábort. Kovách Gusztávné szép, fiatal asszony volt a szervezőjük. Függönyökből alkottak sátrakat, s mivel inasaikat, szakácsnéikat is magukkal hozták, otthonosan rendezkedtek be. Ez a városrész egyébként a tejesasszonyok, a „milimárik” fertálya is volt, tejnemükről nem kellett gondos- kodniok.
Hamar híre ment az Asszonytábornak. Desssewffy grófné, Beniczky főispánné, Pyrker Lászlóné, Sárközy Lászlóné érkezett elsőnek. Dessewffyné rögtön egy Windisch nevű disznókereskedő házába szállásolta be magát, a gondot csak a rengeteg disznó szaga jelentette. Az inasok bemerészkedtek Pestre vásárolni — néhány üzlet az ostrom alatt is nyitva volt — a szakácsnők rendületlenül főztek.
A harmadik napon egy szercsak megjelentek a Nemzeti Színház ismerős művészei és művésznői. Ők a külső Józsefvárosban húzták meg magukat, s meglehetősen éheztek. Igyekeztek színessé tenni az ostrom idejét: egy Kőszegi nevű énekesük az Ördög Róbert és a Hunyady László szólóit énekelte, taktust nagy bottal egy Bognár nevű művész vert — (keresztnevét a krónika nem említi) — majd megjelent két vezető művésznő: Bulyovszky Lilla és Komlóssy Ida is, akiket ez az előkelő társaság „befogadott", ennélfogva teljes értékűvé vált a lassankint harminc—negyven—ötven főre emelkedett Asszonytábor,
Hogy a lélekről se feledkezzenek meg: este, gyertyafénynél bejárták a közeli Kálvária minden stációját, énekeltek az elesettekért s imádkoztak. Nemzetőrök, gavallérok, farsangi táncosok, férjek eközben folytonosan hozták a híreket — meg a meleg ruhát, hiszen a tábor fázott. A valódi „tánc”, aminek végül hírét kapta a már türelmetlen Asszonytábor, május 20- án kezdődött el. A honvédek egyszerre rohamozták meg a Fehérvári és a Bécsi kaput, a Teleki-palota környékét — (József főhercegék későbbi palotáját) — és az ún. Nádor kertet. A korabeli krónika Inkey őrnagyot, a 47. zászlóalj főtisztjét jelöli elsőnek a várfalon, Hentzi tábornokot Hertelendy Kálmán százados lőtte meg. A magyar lobogót elsőnek Pílspöky Grácián tűzte ki, ő ezer forint jutalmat kapott. Viszont — említsük meg ezt is — Görgey tábornok csak nagy eréllyel tudta megakadályozni s tiltani a nádori palota fosztogatását: némely katona már az aranyozott kandelábereket cipelte. Ezek szigorú büntetést kaptak.
A diadalmas hírt az Asszonytáborba fellobogózott négylovas hintán maga a térparancsnok, Patay István vitte meg. Az ő családja is az Asszonytáborban keresett menedéket. Az öröm óriási volt. Aki csak ráfért, a térparancsnok mellé ült a hintón, diadalénekléssel járta be az utcákat, majd a maradékból nagy ebédet rendeztek a Rákosmezőn, s ott Aulich tábornok fogadta az asszonyküldöttséget
A Nemzeti Színházban a II. Rákóczi Ferenc című darabot játszották: 
Zrínyi Ilona Jókainé Laborfalvy Róza volt Rákóczi pedig Lendvai Márton. Az előadást Görgey és Aulich a páholyból nézte. Az Asszonytábor deputációja babérkoszorút nyújtott át nekik. Másnap Kovách Gusztávék Hatvani utcai lakásán nagy bált rendeztek, a tisztikar jelenlétében. Pár nap múlva Kossuth is megérkezett Debrecenből a pályaudvarra, gróf Károlyi György díszfogata várta: a Szél utcai lakásába (a későbbi Nádor utcába) vitték viharos diadallal.
Ekkorra azonban az Asszonytábor már feloszlott, úrnők, inasok, szakácsnők, férjek hazatértek.
gár az öklét rázta, miközben nagyapám felé mutogatott:
— Oda lőjj, Hentzi, arra a Kossuth-kutyára!
És Hentzi lőtt, valahonnan a trinitáriusok kolostora felől. A bomba röppent. Egyenesen az átkozódó szomszéd elé. Vagy tíz
másodpercig eszeveszettül pörgött, füstölt, aztán robbant,

Hentzi halála

Ha Hentzi csak félhüvelykkel jobbra céloz, akkor ezek a sorok nem jelentek volna meg. Hálistennek, nagyapám jól belekapaszkodott dédapám nyakába.
Szombathy Viktor

A döntő roham....
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése