1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2018. július 3., kedd

KOCSMASIRATÓ 1934,avagy mit se ér a bor kocsma nélkül, mondják a Tabánban


KOCSMASIRATÓ
Magyarság, 1934. október (15. évfolyam, 222-243. szám)1934-10-12 / 230. szám
Babay József riportja

Halottsiratás a kocsmatemetőben, ahol tizenegy sir domborul hetek óta...

Tabáni éjszaka, 1934 október hó.

Amikor egy várost, vagy éppen városrészt eltemetnek s elhordják hamvait a csikorgó tengelyű társzekerek, bizonyos, hogy éppen oly mély gyász magányosul a levegőben s a felette kiosillogó csillagokban is, mint amikor egy nagy férfiút visznek tova Szentmihály lován.
A furcsaságokat kereső szem sok mindent meg tud látni a világváros testén. És minél jobban kutat, annál több érdekesség színesül a szemébe. Például a temetők. Tudják-e azt, hölgyeim és uraim, hogy van temetője a sírköveknek is, messze künn a Kőbányai úton. írtam is már róla a Magyarságban. De azért megemlítem újból, hogy itt láttam a legbájosabb sírfeliratot, amely eképpen szólt:
Szép Nagy Istvánt őrzi a kő, akit megölt az epekő ...

Van temetője a hajóknak is. Az óbudai hajógyár előtti Duna-ágban. Sok-sok halott uszály, ladik, kis gőzös s vontató „tetemeit“ ringatja itt a víz, lehet, fejfájuk is van, különös fejfájuk. Hisz egy halott hajó sírfelirata valóban különös lehel.
Ezekben a napokban egy, mondhatnám, titokzatos éjszakai bolyongás láttatta meg velem a kocsmák temetőjét — a lebontott, ezerdalos Tabánt. El kell mondanom ezt a történetet, mert csupa báj, csupa különösség, csupa — Tabán. Bátran mondhatom, kérkedés nélkül, hogy megható. Igaz, ezt az olvasó dönti el a sorok átfutása után, de hadd előlegezzem szegény magamnak. Szóval: tizenegy elhalt kocsma sirja „domborul“ a Tabánban, tizenegy hires kisvendéglői, amelynek boltíves mennyezetére széles évszázadon át szállott a pipafüst, a schrammel és a szál-cigány hegedűjének hangja. Úgy áll a dolog, hogy akadt valaki, akinek eszébe jutott: illő a halottakat el is siratni. És igy is cselekedett vala ..,

„Itt lettem én boldogtalan..."

Barsai Géza idősödő ember, foglalkozása kemény foglalkozás: kováosmester a bátyó. Szép, állát kereken védő, fehér szakállt visel, a szakállra bizony sok pernye hullt az üllőn szikrázó tüzes vasról, igy hát rozsdás kicsit a szakálla. Rozsdásodik már az ideje tengelye is, nem sokára túllép a hatvanon. Egész életében ütötte a vasat, patkolt, kerékpántot hajlított, fújtatott, üllőzött, lármázott a kalapácsával rengeteget. Talán innét van, hogy a hangja csendes. Nem éppen szűkszavú, csak úgy gyengén fuj a tüdeje fujtatója a szavára s ezért nem tüzesedik ki a beszéde. A dalolgatása is szelíd dajnározás, pedig csodasokat cigányozott a bátyó különböző kocsmaküszöbökön bévül. És örökké ott, a Tabánban. Gondolta, felesleges más tájat keresnie, tizenegy kocsmában legalább harmincháromféle bort talál, tehát válogathat az izekben holta holt napjáig. Bort ivogató ember ha talál egy ínye és szive szerint valót, hát „rájár“ két éven át is. Harmincháromféle bor éppen hatvanhat évet ad ki kettesével, igy aztán felesleges messzibb tájakra váltatni a lépést, mint a szegény, halott Tabán területe. Emellett ott is lakott a bátyó a Kereszt-utca egyik udvari otthonában, megesett vele, hogy évszám se ment át Pestre.
Negyedszázaddal ezelőtt költözködött a régi Szarvas-térre egy anyakönyvi hivatal. Barsai Géza önnyugalmazott kovácsmester ur valahányszor elment a Mélypincéhez címzett kiskocsmára néző anyakönyvi hivatal előtt, elmosolyodott. Ni csak, ide tett a tekintetes város egy ilyen házasság-megszentelőt, idehozta a szomszédságába. Hm... Ha éppen esküdni akarna, nem is kéne messzire mennie. S mivel úgy van, hogy addig jár a korsó a kútra, amig eltörik, eltörött a Barsai bátyó ellenállásának korsója is, — és bekopogtatott a vadonatúj hivatalba, jó negyedszázaddal ezelőtt, mondván, hogy esküdni akar ...
Égi ajándék az, hogy minden házasuló férfiú optimista a jövőt illetőleg. Optimista volt Barsai báosi is, talán nem is ő tehet róla, hogy nem sokkal az esküvője után mindig átment a túlsó oldatra, ha arra vitt az útja... Kicsit meggyülölte az anyakönyvi hivatalt... Hogy miért, ki tudja. Hiszen kétféle házasság van Ádám és Éva egybekelése óta, sikerült és sikertelen. Érzékenyebb jelzővel felesleges említeni. Barsai kovácsmester ur valószínűen a „telen“ képző igénybevételével emlegette a siker szót, mint házassági jelzőt.
Most aztán, hogy csákányok zuhogtak a halálraítélt és a halálos ítéletet el is szenvedett Tabán házaira, egyik, kissé köddel szállott estén, tizliteres demizsonnal a karján, elindult a bátyó a Tabán felé. A befonott üvegben bor volt. Igen jó bor. Szivet borogató. Mögötte egy szál cigány haladt, amolyan budai öregcigány, ki tudja, melyik bandából kérte ki Barsai. Bizonyosan ismerős vonósgyülekezetből, amely ott játszhatott, amig lehetett, a tabáni vendéglő pultja előtt. Közeledett a két öreg, közeledtek — mint Barsai bátyó elmondta nekem —, mélyen meghajtott fejjel. Elöl a kovács, mögötte a muzsikás szolga, szót se váltottak csak bandukoltak s az első hely, ahol megállót! a kérgeskezü Barsai, — az anyakönyvi hivatal romhalmaza volt.
— Itt lettem én boldogtalan, — zuhant ki a bánó szép szó az öreg szakállára, bólogatott, időzött egy keveset a kövezetre hordott ablakrámák mellett s aztán fordult és mene délnek... Még csak a kalapját se billentette meg. A kegyelet érzése, ugy látszik, nem igen háborgatta különös útja bandukoló szívét.
Ahol Krúdy Gyula iddogált
Dél felé indula a lassan kibuggyant csillagok alatt a kocsmák temetőjének legközelebb eső sirdombjához, — a Mélypince kőhamvaira.
Itt van a legöregebb kocsma sírja. Milyen is egy kocsmasir? Hát, semmi különös nincs rajta, valljuk meg őszintén. Romhalmaz: tégladarabokból, küszöbkövekből, kéménysarkok törmelékéből. De lenn a mélységben hatalmas, ősi falak és boltozatok húzódnak, igaz, betemetve földdel, kövekkel, aprólékkal. Ennek a nagy, keményre sulykolt talajú sírnak a helyén sokat, sokat üldögélt a Szinbád írója, Krúdy Gyula. De még sok-sok hires, toltforgató öregiródeák. De már Mátyás király katonái is. Itt mérte a bort Poldi bácsi és Poldi mama sütötte a lágyan, elomló, prézli- tetejü kirántotthust. Ezen a síron álldogált múlton merengőn Barsai apó s miután megfürdött a lelke az emlékezések sóhajtásaiban, körülnézett. Nem áll rendőr a közelben? Nem. No akkor, kedves Laci bá’. húzzad csak, húzzad csak keservesen . És Laci, a bazsarózsavörös orrú véncigány rápenditett halkan, mialatt az átfonott testű üveg felemelkedett Barsai apó szájához a kortyogott a borocska az örökké tikkadt torokmalomárkon lefelé. ..
Itt időztek addig, siratván a lenn nyugvó halottat, a kocsmapincét, amig egy liter bor el nem fogyott...
Következett a második állomás, a vénecske Kakuk sirdombja. Ott áll a közelben. A valósággal ledőlt Kereszt utca sarkán. Hej, ott meg mennyi-mennyi szerelem szövődött. Ott már „betanult“ cigánybanda játszotta a nyirettyűt a vonók húrjain, ott a feledhetetlen menekvések és mustizü csókok tanyája volt. Néha lelket megremegtető csóku, csodaizü szájjal mosolygó asszonyok jártak a kis termekbe és zajongó szivekből csordult eléjük a vallomás. Kakuk! — kiáltozott az évszázados óra s erre rázendített a cigány:

Kakuk madár, szépen kérlek, Kakukkold el, meddig élek ...

Állván Barsai apó a kocsmasir tetején, már érzékenyebben gondola vissza az itteni öreg söntés óráira. A vén cigány is — kortyogatva párat a cseppfolyós, tikkadtság elleni receptből — oldaltabbra fordult fejjel muzsikálta azt, hogy:

De nagy szomorúság igy egyedül lenni,
Oszt’ csak gondolatba csókot cselekenni...


Aminthogy igaza is van az igaz nótának, mert mit se ér a bor kocsma nélkül, mondják a Tabánban s mit se érhet a csók se, ha csak úgy a testetlen levegőégbe száll el a zamatja...
így vándorolt kocsmasirról kocsma sirra  Barsai Géza önnyugalmazott kovácsmester úr, a hires, nevezetes Albecker, a zongorától hangos Székely Góbé, a Schreil Győzőék, meg a Nagy Istvánék Hadnagy-utcai porladó kocsmája helyére, s végig valamennyi sirhoz, ahol csak a bormérő kövek pihennek. Mindenütt hullajtottak egy-két igaz boroskőnnyet a lesulykolt hamvakra, emlékezvén ott ivódó eleinkre, ámen ... Leragyogtak rájuk a tabáni csillagok, összesúgtak itt-ott a maradék kis lombok, hogy ni-ni, milyen különös is ez a bort cipelő apó, meg a szál cigánya is, — elsiratják szépen a kedves halottaikat, elsiratják illőn, még akkor is, ha kocsmából vannak mind a tizeneggyen ..,

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése